Berzeliusmedaljen

Berzeliusmedaljen delas ut till den forskare "som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom den medicinska kemien". Medaljen delas ut var 10e år.

Enligt Frithiof Lennmalms Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908:

"Jöns Jacob Berzelius avled den 7 augusti 1848, och Sällskapet ägnade en efter förhållandena storartad hyllning åt minnet av den store vetenskapsmannen, som tillika är den sist kvarlevande bland Sällskapets stiftare. Sällskapet beslöt den 8 augusti bl a att slå en minnespenning över honom. Vid den minnesfest som hölls i stora salen å Börsen den 17 juli 1850 lämnades exemplar i silver av medaljen till kungliga familjens medlemmar, till friherrinnan Berzelius samt till en del samfund och enskilda vetenskapsmän inom och utom Sverige. Exemplar i brons utdelades till dem, som tecknat bidrag till minnesfesten."

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars.

Reglemente

Tidigare pristagare:

1901
O Hammarsten, Uppsala.

1911
Emil Fischer, Berlin, för hans arbeten öfver purinämnenas, kolhydratens och ägghviteämnenas kemi samt öfver enzymverkningarna.

1921
Emil Abderhalden, Halle a/S, för hans arbeten inom biokemien främst rörande äggviteämnena med särskild hänsyn till deras sammansättning och helt av olika aminosyror.

1931
Carl Neuburg, Berlin-Dahlem, för hans arbete över alkoholjäsningens och andra jäsningsprocessers mekanism särskilt upptäckten av pyrodruvsyran och enzumet karboxylas.

1941
The Svedberg, Stockholm, för hans forskning över de biologiska kolloiderna, främst proteinerna, samt den av honom konstruerade ultracentrifugen.

1951
A J P Martin, London, för arbeten rörande fördelningskromato-grafien och dess tillämpning vid analysen av biologiskt viktiga substanser.

1961
Erik Jorpes, Stockholm, för hans arbeten rörande heparin och den specifika trombosterapien ävensom för hans bidrag till klarläggandet av vissa koagulationsfaktorers och gastro-intestinala hormoners kemi

1971
Pehr Edman, Australien, för hans insatser avseende utvecklingen av modern proteinkemi

1981
Viktor Mutt, Stockholm, för hans rening och karakterisering av mag-tarm-kanalens hormoner.

1991
Jan Sjövall, Stockholm, för hans metodologiska nytänkande vad avser separations- och analysmetoder inom lipidomrodet som varit av utslagsgivande betydelse för den enastående utvecklingen av våra kunskaper om gallsalternas och steroidernas medicinska kemi under de senaste årtiondena.

2001
Ulf Lindahl, Uppsala, för hans studier av heparin och heparin-lika polysacchariders biosyntes och av sambanden mellan heparinets detaljstruktur och dess biologiska effekter. Hans studier har fått viktiga kliniska tillämpningar.

2011
Carl-Henrik Heldin, Uppsala, för hans forskning om mekanismer vid signalöverföring av tillväxtfaktorer såväl både deras normala funktion samt deras roll i sjukdomar, speciellt cancer.

2021
Anna Blom, Lunds Universitet, för hennes nyskapande forskning rörande komplementsystemets betydande funktion inte baraför kroppens infektionsförsvar utan också för utveckling av diabetes och autoimmuna sjukdomar, där programmerad celldöd kan spela en avgörande roll.