Bengt Winblads pris

Priset belönar goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik.

Bengt Winblads Stiftelse har till ändamål att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.

Ändamålet fullföljes genom att dela ut ett pris till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen. Priset kan vara i form av ett  personligt pris och/eller stipendium till doktorand/postdoc.

Läs mer

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.

Tidigare års pristagare

2018
Docent Lars Tjernberg
Karolinska Institutet och Sektionen för neurogeriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Prismotivering: "Docent Lars Tjernberg belönas för sina studier kring de bakomliggande molekylära mekanismerna för Alzheimers sjukdom. Ansamlingen av amyloida plack i hjärnan är sannolikt centrala i sjukdomsutvecklingen. Pristagaren har under många år på ett systematiskt sätt studerat amyloida plack och deras uppbyggnad samt de proteiner som ingår i denna process, vilket gett kunskap som är viktig för förståelsen av sjukdomsmekanismer och för utvecklingen av nya läkemedel."

2019
Professor Kaj Blennow
Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Prismotivering: "Kaj Blennow tilldelas priset för sin mycket omfattande mångåriga translationella forskning kring demenssjukdomar. Kaj Blennow har genom sitt systematiska och långsiktiga arbete gett mycket viktiga bidrag till en ökad förståelse kring de mekanismer som medverkar i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Inte minst har han visat hur denna kunskap kan användas för en förbättrad diagnostik, genom identifiering av olika biomarkörer och utveckling av tillförlitliga analysmetoder, som med stor framgång använts både i forskning och i klinisk verksamhet”.

2020
Professor Oskar Hansson
Professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Prismotivering: "Oskar Hansson är en mycket produktiv forskare med stort genomslag för sina resultat gällande diagnostik och biomarkörer och har under det senaste decenniet haft en central roll i forskningen kring demens, speciellt Alzheimers sjukdom. Detta har bland annat kommit till uttryck genom hans roll i etablerandet av internationella diagnoskriterier för Alzheimers sjukdom. Genom sin kombination av laborativ och patientnära verksamhet representerar han en forskning som verkligen kan betecknas som translationell och som är helt nödvändig om vi ska kunna utveckla en förbättrad diagnostik för denna sjukdomsgrupp".

2021
Professor Agneta Nordberg
Professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Prismotivering: "Prof. Agneta Nordberg har en lång och mycket framgångsrik karriär som forskare med fokus på Alzheimers sjukdom. Hon har i sitt arbete kombinerat klinisk och experimentell forskning på ett sätt som lett till viktiga framsteg i vår förståelse av sjukdomen. I hennes tidiga forskning på receptorer för acetylkolin och kolinerga läkemedel blev hjärnavbildning med PET (positronemissionstomografi) en viktig utvecklingslinje. Hon har i sin fortsatta forskning gjort avgörande forskningsinsatser för utvecklingen av tekniker för visualisering av ett flertal molekylära markörer för Alzheimers sjukdom, och kombinerat det med analys av tidig sjukdomsutveckling, kognitiva symptom och strukturella hjärnförändringar. Hon är därigenom en av pionjärerna inom forskning och tillämpning av kliniska biomarkörer för Alzheimers sjukdom, och är tveklöst en av Sveriges ledande forskare inom Alzheimers sjukdom och i högsta grad en internationell auktoritet inom området.

2022
Professor Lars Lannfelt
Seniorprofessor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Prismotivering: "Lars Lannfelt ingår i forskningsgruppen för Molekylär Geriatrik, en del av Geriatrik vid Uppsala universitet, som arbetar för att utveckla metoder för både tidig diagnostik och förebyggande behandling, någonting som idag saknas. De mediciner som används i behandlingen lindrar endast symptomen men stoppar inte sjukdomsförloppet. Under slutet av 1990-talet gjorde Lannfelt en banbrytande upptäck då han fann den Arktiska mutationen hos en släkt i övre Norrland. En mutation som leder till ökade nivåer av så kallade Aβ-protofibriller, vilka är toxiska, orsakar nervcellsdöd och slutligen Alzheimers sjukdom. Baserat på dessa resultat grundade Lannfelt BioArctic som tagit fram en patenterad teknologi som har visat sig vara framgångsrik vid utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat, antikroppen BAN2401, för Alzheimers sjukdom."

2023
Professor Laura Fratiglioni
professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Laura Fratiglioni tilldelas priset för sina mycket framstående insatser inom neuroepidemiologi som ökat förståelsen om vilka riskfaktorer som leder till att personer insjuknar i demenssjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom.