Om vetenskap

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter. 

Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS haft förmånen att motta under årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller till exempel möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt till aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också, särskilt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder.

Svenska Läkaresällskapet delar ut projektanslag, stipendier och resebidrag. Medlen kan sökas av läkare som är medlemmar och disputerat för senast tio år sedan. 

Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer de inkomna projektansökningarna för att garantera att god forskning av hög kvalitet stöds. Bedömningskriterierna är anpassade till det som är vedertaget inom den medicinska världen och ansökan bedöms enligt riktlinjer baserat på de kriterier som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.