Kongresstiftelse

Välkommen att söka bidrag ur Kongresstiftelsen

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det medicinska verksamhetsområdet och därvid särskilt genom ändamålsenlig och angelägen spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga medicinska forskningsrön. Ändamålet kan fullföljas bland annat genom anordnande och/eller av vetenskapliga symposier och konferenser, vilka i sådana fall företrädesvis skall arrangeras i Stockholm.

Ansökningsperioder

Bedömning av ansökningarna sker två gånger per år. Ansökan ska vara SLS tillhanda senast 15 september respektive 15 mars.
Utlysningen för hösten 2023 är stängd. Nästa ansökningar bedöms till våren 2024.

Ansökan

Blankett för ansökan

Ansökningsblankett samt bilagor, som budget, utkast till program m.m, sänds till: ekonom@sls.se 

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm

Kontakt

ekonom@sls.se