Vikten av forskning och kunskapsutveckling i primärvården

Svenska Läkaresällskapet (SLS) driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett rundabordssamtal om forskning i primärvården. Hinder och möjligheter stod på agendan. Nu släpper SLS en rapport som sammanfattar diskussionen.

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen. För att klara den omställningen krävs en rad åtgärder. Det handlar om tillräckligt många specialister i allmänmedicin, utvecklingsmöjligheter, förutsättningar för att bedriva forskning och utvecklingsarbete samt fortbildning.

– Merparten av de stora patientgrupperna kommer framöver att finnas i den nära vården och därför måste forskningen följa med, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning och initiativtagare till rundabordssamtalet.

En grundförutsättning för att klara primärvårdsuppdraget är dock att det finns tillräckligt många specialister i allmänmedicin.

– Forskningsfälten inom allmänmedicin måste ges bättre förutsättningar för att utvecklas, säger Ola Winqvist. En stärkt forskning i primärvården är viktig dels för kunskapsutvecklingen och dels för att attrahera fler specialister i allmänmedicin.

För att nå dit måste professionen bland annat kliva fram och ta ansvar för att driva kunskapsutvecklingen, den kritiska massan av goda forskare måste öka, och det krävs tydligare samordning, struktur och samarbeten på alla nivåer; mellan stat, region, lokalt och forskare.  

– Vi måste prioritera god vård och kontinuitet till de allra sjukaste patienterna. Bra möjligheter för forskning i primärvården kan bidra till det, avslutar Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Rapport från SLS rundabordssamtal om hinder och möjligheter för en stärkt primärvård

Forskning i primärvården  – från betänkande till verkstad (2020)