Brukarmedverkan i forskningen

Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i SLS projektansökningar. Att involvera patientföreningar och/eller funktionshinderorganisationer i forskningen benämns för brukarmedverkan. En sådan medverkan och delaktighet från organisationerna kan variera i omfattning och pågå i olika tidsperioder i ett forskningsprojekt. Exempel på vinster är till exempel att föreningarna kan hjälpa till att identifiera angelägna frågor för forskning samtidigt som förtroendet för forskningen kan stärkas. Forskningsresultat kan också spridas med hjälp av föreningarna och deras olika kanaler.

För dig som vill läsa mer om brukarmedverkan och innebörden av inkluderande forskning hävnisar vi till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Läs här

Se även rapporten ”Brukarmedverkan. Forskning med och om brukarmedverkan”, Forte (2015).