ACTION Sweden

ACTION Sweden (Alliance for Clinical Trials on acute InfectiONs in Sweden) är ett nationellt nätverk och en plattform för samverkan mellan Sveriges infektionskliniker och andra specialiteter i syfte att möjliggöra högkvalitativ klinisk forskning om akuta infektioner.

Syftet med ACTION Sweden är att skapa ett nätverk för samverkan mellan forskare vid Sveriges infektionskliniker samt mellan dessa och andra specialiteter som verkar inom öppen- och slutenvård, för att möjliggöra högkvalitativ klinisk forskning om akuta infektionssjukdomar. Nätverket ska underlätta utförandet av kliniska multicenterstudier i Sverige med fokus på interventioner i form av t.ex. förändrade arbetssätt, förbättrad diagnostik eller optimerad handläggning och behandling.
Det övergripande syftet är att på detta sätt främja god patientvård, vetenskaplig produktion och internationell konkurrenskraft.

Nätverkets utformning är baserat på en bred representation av ämnet infektionssjukdomar i Sverige. Det fortlöpande arbetet leds av en styrgrupp vars uppgift är att utveckla och utvärdera nätverkets verksamhet och organisation samt lämna förslag till förändringar och förbättringar. I styrgruppen ingår en representant från varje infektionsklinik vid universitetssjukhusen (Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping och Universitetssjukhuset Örebro). Det operativa arbetet utförs av forskare inom nätverket.

ACTION Sweden tillhör Svenska Läkarsällskapet (SLS) under SLS delegation för forskning. Läs mer om nätverket på ACTION Swedens hemsida; 

Hemsida