Välkommen till SLS programverksamhet

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare och ordförande i programkommittén välkomnar Sveriges alla läkare att ta del av SLS stora programutbud.

En grundförutsättning för en bra lärmiljö är att läkare ges möjlighet till utbildning och kontinuerlig fortbildning. Att vi frikostigt delar med oss av kunskap till kollegor, patienter och allmänhet. Detta är ett stort privilegium och ansvar som specialistläkare. Vi behöver ständigt påfyllning av ny evidensbaserad kunskap. Det är angeläget att säkerställa att alla läkare inhämtar rätt kompetens för nuvarande och kommande verksamhet. För detta finns ett allt starkare stöd från politiskt och fackligt håll.

Möjligheter till fortbildning
Genom att delta i SLS stora programutbud erbjuds goda möjligheter till kontinuerlig fortbildning med ett vetenskapligt fokus. Redan när Eric Carl Trafvenfelt verkade (en av stiftarna av SLS 1807) var syftet att förkovra läkarkåren. Som SLS sekreterare 1812 yttrade han

”Till vetenskapens fullkomnande
genom inbördes meddelande av kunskaper
och samlad erfarenhet, till främjande
av det vänskapliga förtroendet
läkare emellan”.

Alltsedan dess är det SLS läkarnas vetenskapliga organisation som ska verka för en förbättrad hälsa och sjukvård. Vi ger kontinuerlig fortbildning och sprider kunskap på allt fl er mötesplatser. Fortbildning sker också i debatter och genom att stödja forskning, utarbeta riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument.

Fortbildning är en klok investering
SLS välkomnar Sveriges alla läkare att ta del av SLS stora programutbud. Många i vår profession hjälps åt med föredrag, symposier och andra framställningar. Tillsammans kan vi skapa en bra lärmiljö där fortbildning är en självklarhet och viktig del i varje läkares och verksamhets årliga produktion. Lägg gärna in SLS program och dokumentation i din egen fortbildningsplan.

Under våren 2018 erbjuds en mångfald av möten. Våren startade med att informera om SLS verksamhet och medlemskap. Därefter kommer presentationer om allt från medicin och humaniora, hälso- och  sjukvårdens styrning, jämställdhet och mänskliga rättigheter, etik,  mindfulness samt årets Lennanderföredrag, till en termins avslutande aktuell debatt om svensk hälso- och sjukvård i samband med fullmäktigemötet. 

Samtliga tisdags debatter och även den uppskattade programserien ”Konst & Läkekonst” går att se på Youtube, vilket innebär att det går utmärkt att lägga in som webbinarium i den egna internutbildningen på avdelningen. Då blir SLS programutbud en viktig del i den kontinuerliga kompetensutvecklingen.

Inför hösten vill vi påminna om den nationella  kongressen  Framtidens  
Specialistläkare (FSL) i Malmö den 4–7 september och om specialitets-
veckan  ”Röntgenveckan  i  Örebro”  vecka  38.  Men  framför  allt  vill  vi  
veta vad du önskar och tänker kring utbildning och fortbildning. Vad vill
du  att  SLS  erbjuder  i  ett  framtida  programutbud och hur vill du ta del
av det? Vi sänder ut en medlemsenkät under 2018. Ta då chansen och
tyck till, påverka framtiden tillsammans med oss.

Tack till alla som bidrar till SLS vetenskapliga program och till dig som deltar!

Ola Björgell, Vetenskaplig Sekreterare i SLS, Ordförande i SLS programkommitté

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.