Framtidens Specialistläkare 2021

Välkommen till kongressen Framtidens Specialistläkare den 8-10 september 2021. SLS medverkar med flera programpunkter och kurser.

Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Svenska Läkaresällskapet är på plats och erbjuder utbildning och fortbildning i ett flertal programpunkter under kongressen.

Anmälan till digitalt deltagande i kongressen är öppen och i vanlig ordning varvas fria föredrag, studierektorsdagen, BT-dagen och två kongresskurser – samtliga föreläsningar går i år under temat ”kommunikation”. Alla digitala deltagare får dessutom en kostnadsfri valfri FSL Digital Kurs senare under hösten 2021. Bland dem kan t ex en i likarätt väljas, eller en i medicinsk vetenskap.

SLS program onsdagen den 8 september

13:15 - 14:00
Psykisk Ohälsa och Suicid
Medverkande:
Bo Runesson

Generellt är risken för suicid högre bland människor med lägre utbildning och mindre kvalificerade yrken. Två svenska studier från 1987 och 1991 visade att suicid bland läkare var fem gånger vanligare än i befolkningen. Flera internationella studier visade liknande resultat, och särskilt har det gällt kvinnliga läkare. Krävande arbetssituationer med stress, motgångar i arbetet, kännedom om och tillgång till medel som kan användas är bidragande faktorer. Vissa specialiteter kan innehålla högre risk än andra, arbetsvillkoren skiljer sig också i olika delar av världen. Men i färska sammanställningar är risken visserligen fortfarande förhöjd men lägre än tidigare, särskilt bland läkare i Europa. Suicidtankar bland läkare bör uppmärksammas, särskilt när det gäller läkare med depression eller substansbruk. Metoder för att minska stressen i arbetet är viktiga liksom en begränsning av tillgång till metoder när läkare drabbas av depression.

14:00 - 14:45
Fysisk aktivitet från vetenskap till verkstad för psykisk hälsa
Medverkande:
Jill Taube

Fysisk aktivitet är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid psykisk ohälsa. Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Psykiatrisk förening och andra kunskapsnoder tillhandahåller evidens OCH riktlinjer som vi kan ta del av. MEN hur överbrygga gapet mellan vetskap och verkstad? Jill Taube är psykiatriker med stort intresse för och erfarenhet av för hur icke-farmakolgiska metoder för levnadsvanor kan användas i psykiatrin och arbetar bland annat med implementering av riktlinjer för Sjukdomsförebyggande metoder.

08.30-14.45
Nationell BT-dag
Undrar du över varför man inför BT och varför AT försvinner? Eller är du redan insatt men inte har riktigt koll på övergångsreglerna? Från och med 1 juli 2021 börjar man en av modern tids största omställningar inom läkaryrket. AT kommer successivt att tas bort medan Bt istället införs. Vilka konsekvenser ger detta och hur påverkar det resten av läkarutbildningen?

Moderatorer: Gisela Larmark och Anna Das

08:30-10:00
Nya grundutbildningen – Från termin 1 till legitimerad läkare – Peter Svensson

Om uppdraget att utreda övergången mellan grundutbildning och ST – Jens Schollin

Det yrkeslivslånga lärandet – Stefan Lindgren

Reglerna om nya ST – med BT som inledande del  (Del ett) – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen)

10:30-12:00
Reglerna om nya ST – med BT som inledande del (Del två)- Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen)

Reflektioner från:
SLF – Madeleine Linjegren
SYLF – Rofida Ghazvinian
SLS – Hans Hjelmqvist
SKR – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström
Sammanfattning av moderatorer och frågor

13:15-14:45
Pilotverksamheter och resulterande framtidstankar
Dalarna – Katrin Roos
Skåne – Gisela Larmark

Dimensionering – utmaningar och möjligheter – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström (SKR)

Framtagning av stöd till handledarutbildning – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring, Socialstyrelsen

Paneldebatt med alla föreläsare

SLS program torsdagen den 9 september 

08:30 - 09:15
Pandemins påverkan på folkhälsan – utmaningar i patientmötet
 
Medverkande: SLS kommitté för prevention och folkhälsa

Det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig visat sig innebära hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen. Vi, samhället som helhet, behöver hantera både pandemins direkta och indirekta hälsoeffekter. Vi som profession inom hälso- och sjukvården kan göra skillnad genom vår unika roll och kompetens att stötta, lyssna, lindra liksom stöd att förändra sina levnadsvanor, och genom detta öka patientens motståndskraft, och hälsa. Vi vill visa på goda exempel och strategier för att lyfta frågorna både i patientmötet och i ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlik hälsa och en god hälso- och sjukvård för alla.

09:15 - 10:00
Guldkorn patientversionen – ett verktyg baserat på evidens
Medverkande: SLS Levnasdvaneprojekt

Goda levnadsvanor har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående. I och med att manualen Guldkorn för professionerna fungerat så väl i arbetet med hälsosamma levnadsvanor föddes idén om att utforma en version riktad till patienter och närstående. Vi kan nu presentera den första patientversionen – Guldkorn för alla! Här uppmärksammas viktiga fakta och råd om levnadsvanor till dig som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Här lyfts även mindre kända fakta så kallade ”små guldkorn” som exempelvis vad som händer med vissa mediciner och deras effekt när man är rökare. Guldkorn har utarbetats av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt på uppdrag av Socialstyrelsens implementering av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

SLS program fredagen den 10 september

10:30 - 12:00
Tillbaka till jorden – En medicinmusikalisk tävling i överljudsfart
Doktorerna Per G Jonsson & Ola Björgell
Musik Lasse Berggrensson & Operasångare Tommy Juth

På förra FSL kongressen blev det en spännande resa till planeten Pluto tillsammans med glada kollegor i fullsatt sal när kollegorna Per och Ola med inbjudna gäster öppnade sin fältpraktik i en fjärran galax. Nu planeras för den stora återlandningen på jorden, efter det att Covidpandemin dragit förbi.
Kämpa Dig fram i en diagnosmusikalisk snårskog tillsammans med oss. Tid och rum är i en helt annan dimension. Det kommer Du att märka på både musik och vokabulär! Spänn fast säkerhetsbältena och ställ in alla Dina sinnen på helspänn. Klarar Du att hänga med? Vem sjunger högst och mest? Nu kör vi så det ryker!

Unika priser till ett antal vinnare i ett rafflande musikquiz som gör att denna timme lär går fortast av alla under kongressen!

Digitala kurser där SLS medverkar

Kurs i etik, mångfald, jämlikhet och bemötande

Kursen avser delmål a2 (etik, mångfald, jämlikhet) i ST enligt SOSFS 2015:8 samt för BT SOSFS 2021 motsvarande delmål bt 8 (etik) samt bt 9 (bemötande). Kursen kan också varmt rekommenderas till samtliga handledare, studierektorer, BT/ST chefer och övriga viktiga yrkesgrupper som arbetar med dessa viktiga målgrupper.

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, där alla diskrimineringsgrunder omfattas. Därför behöver många kompetensutveckling, t ex genom deltagande i kurs med aktiv inlärning.

Kursledningen, bestående av Ola Björgell & kollegor i Region Skånes Likarättsakademi, har tillsammans med vetenskapliga föreläsningar från Svenska Läkarsällskapet arrangerat likarättsutbildningar sedan 2014. Under hösten 2020 genomfördes en digital kursdag med instuderingsuppgifter för ett 80-tal ST läkare i Region Skåne som en pilotmodell med gott resultat. Detta koncept finns tack vare FSL numera som ett nationellt kurskoncept i full skala.

Under utbildningsdagen förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen, med ett gott bemötande i både lätta och svåra situationer. Vi belyser olika delar av diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag på etiska dilemman och värdekonflikter på arbetsplatsen. Medicinsketiska principer och tips på hur en kan identifiera och analysera dessa på ett strukturerat sätt inkluderas i flera av föredragen.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 1,5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen är Lipus certifierad.

Från SLS medverkar Birgitta Essen, Bo Runesson, Mikael Sandlund och Hanna Jerndal.

  • Global Hälsa – Reproduktiv hälsa ur ett globalt och migrationsrelaterat perspektiv: Birgitta Essen, Professor i Internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet 

  • Om suicid: Bo Runeson, Professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska Institutet

  • Etik och Likarätt: Mikael Sandlund. Professor i psykiatri, Umeå. Överläkare Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus samt Hanna Jerndal, AT läkare, Umeå. Etiksekreterare i kandidat- och underläkareföreningen, KUF

Medicinsk vetenskap

En kurs skapad av Framtidens specialistläkare och Svenska Läkaresällskapet.

Kursen avser delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

Kursperioden är november och december 2021.

Kursen ger deltagaren en introduktion till medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer, kritiskt granskande av medicinsk vetenskaplig information samt ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kursämnen: Vetenskapsteori, Studiedesign, Forskningsetik, Epidemiologi,    Statistik

Kursledare: Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus.

Kursen är helt digital och alla aktiviteter görs i kursplattformen.Kursen består av inspelade föreläsningar och löpande individuella uppgifter. Det krävs även interaktiv deltagande i online diskussionsmoment under ledning av kursens instruktörer. Ämnesföreläsningarna ges av högt profilerade föreläsare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden november – december. Kursen består av instuderingsuppgifter, av förinspelade föreläsningar samt av pre- och ett posttests. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.