Dysfagi - farligt, vanligt och ofta förbisett!

Logopeder och dietister spelar en nyckelroll vid utredning och behandling av oral och faryngealdysfunktion. De har kunskap om sväljningens morfodynamik och deras roll kommer att allsidigt belysas.
Därför välkomnas dessa viktiga yrkesgrupper till symposiet. Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta förbisett symptom som drabbar en stor grupp patienter (8 % av befolkningen, vilket kan jämföras med att 1% har celiaki).

Dysfagi betecknar sväljningsbesvär, svårighet att transportera föda och dryck från munhåla via farynx och esofagus till magsäcken.
Äldre, patienter med sjukdomar i huvud- och halsområdet, neurologiska sjukdomar inklusive stroke är särskilt ofta drabbade av dysfagi. Nutritionella komplikationer (malnutrition,dehydrering, sarcopeni) och
respiratoriska komplikationer (aspirationspneumoni, KOL) har hög mortalitet. Orsaker till dysfagi står att finna i tumörsjukdomar, andra strikturer och i neuronal och muskulär dysfunktion. Hit räknas ibland det gäckande symptomet globus, som egentligen hör hemma i IBS komplexet.

Symposiet kommer att fokusera på dysfagins orsaker det vill säga patogenes. Det som tidigare ofta uppfattades som
obotbart kan nu behandlas med enkla medel. Det är därför av stor vikt att föra ut ny kunskap om behandling till alla
som kommer i kontakt med patienter som lider av dysfagi.

Medverkande;

DAG 1 Torsdag den 23 april 2020
Moderatorer under dagen Olle Ekberg och Margareta Bülow
Hillevi Pendelton , Malmö - Dysfagi och dess orsaker & Mötet med patienten. Hur gör jag?      
Olle Ekberg, Malmö - Anatomi och fysiologi                 
Bengt Jeppsson, Malmö - Svält & Sväljningsröntgen                  
Elisabet Londos, Malmö - Demens och dysfagi                             
Emma Eek, Malmö -  Globus                                                   
Margareta Bülow, Malmö -  Psykogen dysfagi & Terapeutisk röntgen                                               
Lizett Norin, Malmö -  FUS                                                       
Folke Johnsson, Lund - Manometri                                          

DAG 2 Fredag den  24 april 2020
Moderatorer under dagen Olle Ekberg, Hillevi Pendelton, Roland Rydell
Pere Clavé, Mataro, Spain - The frail elderly. Dysphagia and complications & Pharmacologic treatment of dysfunction    
Shaheen Hamdy, Manchester, UK - Neurolgy, EMS etc                                
Lizett Norin, Malmö - Logopedisk behandling                                          
Margareta Bülow, Malmö - Anpassad kost vid dysfagi                                      
Mats Stading, Göteborg - The Gothenburg throat                                          
Bodil Ohlsson, Malmö - IBS och dysfagi                                                         
Hillevi Pendelton, Malmö - Eosinofil esofagit                                                      
Beatrice Arenaz Bua, Malmö - Intervention på  PES