Ett år med pandemin - hur har SLS föreningars kurser för ST-läkare påverkats?

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genomfört en uppföljande enkätundersökning om hur SLS föreningars kurser för ST-läkare har påverkats av covid-19 ett år efter att pandemin bröt ut.

En första enkätundersökning genomfördes redan sommaren 2020. Resultatet visar att en stor del av föreningarna ligger efter med kurser.

– Syftet med den uppföljande enkäten är att få en uppdaterad översiktlig bild av inställda och uppskjutna kurser, samt en uppfattning om föreningarnas förutsättningar för att digitalisera kurser, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning. Resultatet ska sedan utgöra ett underlag för fortsatta aktiviteter och åtgärder från SLS sida. 

Den uppföljande webbenkäten skickades ut till Svenska Läkaresällskapets 66 medlemsföreningar och sektioner, av 44 svarande var det 35 föreningar som ger kurser och som ombads fortsätta svara på enkäten.

Resultat visar att en stor del av föreningarna ligger efter med kurser. 69 procent (24 av 35) av de föreningar som svarade att de ger kurser, ligger efter med kurserna. Ett syfte med den uppföljande undersökningen var att få en uppfattning om huruvida föreningarna planerar att digitalisera kurser, och vilka förutsättningar de har för att göra detta.

– Svaren visar att majoriteten av alla föreningarna som ger kurser planerar att digitalisera, även de som inte ligger efter, säger Hans Hjelmqvist.

80 procent (28 av 35) av de föreningar som svarade att de ger kurser, planerar att digitalisera. Bland dessa fanns både föreningar som ligger efter med kurser, och de som inte ligger efter med kurser. 79 procent (19 av 24) av de föreningar som svarade att de ligger efter med kurser, planerar att digitalisera.

– Att snabbt ställa om och digitalisera kurser kräver både tid och resurser. Undersökningen visar att administrativ och/eller ekonomiskt stöd skulle påverka möjligheterna att digitalisera, säger Hans Hjelmqvist.

66 procent (23 av 35) av de föreningar som svarande att de ger kurser, svarade att det skulle påverka möjligheter att digitalisera om de fick administrativt och/eller ekonomiskt stöd. 67 procent (16 av 24) av de föreningar som svarade att de ligger efter med kurser, svarade att det skulle påverka möjligheterna att digitalisera om de fick administrativt och/eller ekonomiskt stöd.

Bakgrund
Redan under sommaren 2020 genomförde SLS en första enkätundersökning om hur pandemin påverkade sektionernas ST-kurser. Omständigheterna kring covid-19 hade medfört att ST-läkare hade fått uppleva att kurser som behövs för att nå målen i specialiseringstjänstgöringen (ST) ställdes in eller flyttades fram, vilket kan påverka tiden för ST-läkaren att få ut sitt specialistkompetensbevis. Mot den bakgrunden genomfördes enkätundersökningen sommaren 2020. Frågorna fokuserade då på om omständigheterna kring covid-19 riskerade försena att ST-läkare får ut sina specialistläkarbevis, om de lett till att sektionerna fått ställa in och/eller skjuta upp ST-kurser samt om sektionerna hade drabbats ekonomiskt. Rapporten publicerades i augusti 2020, och har varit underlag för dialog med andra aktörer på området som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges läkarförbund samt Lipus. Enkätundersökningen uppmärksammades även i en artikel i Dagens medicin 2020-09-02.