BT och ST

Bastjänstgöring (BT) infördes den 1 juli 2021. AT kommer därmed på sikt att fasas ut.

Bastjänstgöring

Svenska Läkaresällskapet har under lång tid lyft behovet av en ny läkarutbildning och BT då framtidens hälso-och sjukvård blir allt mera internationell och förutsätter nya kompetenser hos sina medarbetare.  

Bastjänstgöringen kommer att leda till att samtliga legitimerade läkare får en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under handledning oavsett vilket land man utbildat sig. Det skapar ett stort mervärde för alla parter, läkare, verksamhet och patienter.

Ladda ned en powerpointpresenation som beskriver den nya utbildingsstrukturen för läkare.

Information om ny utbildningsstruktur för läkare

Socialstyrelsens nya föreskrifter

Aktuella ändringar i förordningar


Fråga svar om BT

Har du frågor om bastjänstgöringen läs mer på Socialstyrelsen hemsida  och Läkarförbundets hemsida

Läs mer

SLS remissvar "Bastjänstgöring för läkare"

Kortare väg till att bli specialistläkare genom bastjänstgöring

Debatt: Sverige behöver beslut om en ny läkarutbildning nu

Bastjänstgöring för läkare Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

Se Kandidat och underläkarföreningens informationsfilm

Specialisttjänstgöring

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt, läkare i grupperna nedan kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna med en minimitid på 5 år och ingen BT.

  • Läkare som har gjort AT
  • Läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021

De nya reglerna ovan finns patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 4 kap. 1 och 1 a §§ och i övergångsbestämmelserna till förordningen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2021:87

Äldre föreskrifter
Läkare som har fått legitimation från och med den 1 maj 2015 ska följa Socialstyrelsens regelverk om läkarnas specialiseringstjänstgöring 
(SOSFS 2015:8). Läkare som har fått legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya (SOSFS 2015:8). De nya och gamla regelverken gäller parallellt under en övergångsperiod på sju år.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.