Ansökningsprocess

Läkare ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Information och blanketter för varje fördjupningsområde finns på ansvarig förenings respektive hemsida.

Flödet i certifieringsprocessen

  1. Läkare som är medlem i SLS ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet till ansvarig förening. Hen skickar ansökan, CV, vidimerade kopior av läkarlegitimation och specialistbevis samt verksamhetschefens eller motsvarandes intyg om kompetens (på avsedd blankett) som visar uppfyllnad av grundläggande och särskilda krav. Den sökande är ansvarig för att ansökan är fullständig. Sökande som redan är certifierad enligt europeisk förening behöver inte redovisa kompetens- och tjänstgöringskrav. Vidimerad kopia av intyget för certifiering måste dock bifogas ansökan.
  2. Ansökan inklusive alla ovan nämnda dokument/intyg granskas i relation till målbeskrivningen av granskningsgruppen som avger en skriftlig rekommendation till SLS.
  3. Granskningsgruppen skickar ansökan inklusive alla ovan nämnda dokument vidare till SLS kansli. Ansökan sparas, förs in i lista och tilldelas ett nummer. Kansliet kontrollerar att den sökande är medlem i SLS, fakturerar den sökande samt ser till att betalningen kommer SLS tillhanda.
  4. Ansökan inklusive alla dokument/intyg och granskningsgruppens rekommendation ses över av bedömningsgruppen hos SLS som gör en bedömning om certifiering och meddelar SLS kansli. 

SLS beslutar om certifiering och utfärdar intyg/diplom, vilket undertecknas av SLS ordförande och utbildningsdelegationens ordförande. 

Grundläggande krav på sökanden

Den som till ansvarig förening ansöker om certifiering av sin kompetens inom ett fördjupningsområde ska vara föreningsanknuten eller individuell medlem i SLS. Därutöver ska sökanden inneha:
- Svensk läkarlegitimation
- Svenskt specialistbevis i relevant basspecialitet.

Kompetens- och tjänstgöringskrav

Av sökanden krävs 2,5 års heltidstjänstgöring eller motsvarande på relevant enhet. Tjänstgöringen ska vara aktiv och sökanden ska ha arbetat självständigt utifrån kraven i målbeskrivningen. Enheten måste inte nödvändigtvis vara belägen i Sverige men granskningsgruppen ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kontrollera verksamhetens innehåll. 

Sökanden ska också uppvisa kunskaper som i huvuddrag motsvarar den av ansökande medlemsförening/delförening upprättade svenska målbeskrivningen (se bilaga 1). Denna är i sin tur en för svenska förhållanden anpassad version av den europeiska föreningens målbeskrivning. Eftersom verksamheten skiljer sig en del mellan olika enheter i landet kan man dock acceptera undantag/variation i uppfyllnadsgrad från något eller några av målen i målbeskrivningen. Detta skall särskilt anges av granskningsgruppen.

Kompetens i förhållande till målbeskrivning ska intygas skriftligen av verksamhetschef eller av verksamhetschef utsedd medicinskt ansvarig läkare på kliniken, alternativt av läkare med sektionsansvar för området på kliniken. Det ska framgå att de olika målen har uppnåtts. Kompetensintyget ska bifogas ansökan och ska granskas av den utsedda granskningsgruppen. 

Sökanden som redan är certifierade enligt europeisk förening 

Sökanden som uppfyller de grundläggande kraven ovan och som genomgått den europeiska certifieringen behöver inte redovisa ovanstående kompetens- och tjänstgöringskrav utan kan certifieras direkt. Vidimerad kopia av intyget för certifiering måste dock bifogas ansökan. 

Kostnad

SLS tar ut en administrativ avgift om 2000 kr från sökanden utan europeisk certifiering och 1000 kr för sökande med europeisk certifiering. Faktura kommer att ställas ut till den sökande då ansökan ankommit Svenska Läkaresällskapet. Ansökan behandlas då avgiften kommit Svenska Läkaresällskapet till handa. 

Fördjupningsområden

SLS behandling av personuppgifter