Certifieringsprocess

Information om hur förening ansöker om certifieringsprocess inom ett fördjupningsområde i SLS regi.

Syftet med certifieringen är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet, hos i Sverige verksamma specialister med god erfarenhet och såväl teoretisk som praktisk kunskap inom området. Förhoppningen är att certifieringen ska medföra höjda kunskapskrav, ökad patientsäkerhet, ökad säkerhet för arbetsgivare i samband med anställningar samt ökad vårdkvalitet.

Ett ramverk för hur en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden togs fram under 2022. Tre delföreningar inom medicinsk radiologi kom in med ansökan om certifiering enligt det nya regelverket. SLS har i april 2023 beslutat att inrätta dessa fördjupningsområden, samt att öppna möjligheten att ansöka om certifiering inom dem. Sedan tidigare certifierar SLS Interventionell radiologi.

Nedan finner ni information om hur en förening ansöker om certifieringsprocess inom ett fördjupningsområde i SLS regi.

Krav på fördjupningsområden

Tre kriterier gäller för vilka fördjupningsområden som kan bli föremål för SLS certifieringsverksamhet.

 1. Certifieringen ska avse specialister i ett fördjupningsområde inom av Socialstyrelsen reglerad basspecialitet i Sverige och där det finns ett behov i både sjukvården och inom professionen att få fördjupningsområdet definierat.
 2. Fördjupningsområdet ska motsvara ett område där kompetensen redan är definierad på europeisk nivå av motsvarande europeisk föreningen – dock är det inget krav på exakt överensstämmelse, utan svenska förhållande kan beaktas.
 3. Föreningen som ansöker om certifiering ska vara en eller del av en medlemsförening eller sektion i SLS.


Ansvarig förening

Medlemsförening, sektion eller delförening i medlemsförening/sektion som ansöker om en certifieringsprocess i SLS regi, och representerar ett definierat fördjupningsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet, blir ansvarig för att dels tillse att det finns en fungerande utbildningsstruktur på plats, dels ta fram en svensk målbeskrivning för fördjupningsområdet enligt nedan, dels utse personer i granskningsgruppen.

Målbeskrivningen som ansvarig förening tar fram ska: 

 • ­vara författad på svenska
 • utgå från kompetensvärdering (dvs. inte utbildningsaktiviteter)
 • definiera kompetensområdet (kommer att skickas på remiss till SLS övriga medlemsföreningar, bör noteras att ett definierat kompetensområde inte utesluter att andra specialiteter också kan omfatta delar av detsamma)
 • omfatta endast det specialitetsspecifika området (motsvarande ST c-delmål)
 • innefatta delmål som är övergripande formulerade

Dessutom ska målbeskrivningen och dess uttolkning ska så långt som möjligt motsvara den målbeskrivning som tagits fram av den europeiska föreningen inom närliggande specialitetsområde när så är tillämpligt.

Ansvarig förening ska även kunna hänvisa till dokumentation som mer i detalj uttolkar innehållet i de övergripande formulerade delmålen – denna dokumentation förutsätts granskningsgruppen utgå från vid granskning/bedömning av den enskilde läkarens kompetens, och bedömningsgruppen ska kunna efterfråga den. Dokumentationen kan, men måste inte, utgöras av motsvarande europeisk målbeskrivning, utbildningsbok eller dylikt. Accepterade språk är svenska och engelska.

Granskningsgrupp i ansvarig förening
Ska utses av ansvarig förenings styrelse och bestå av tre särskilt meriterade personer med hög legitimitet inom området. Godkända är i första hand certifierade specialistläkare, specialistläkare med motsvarande europeisk subspecialitet, specialistläkare med motsvarande tidigare specialitet. Om dessa personer inte finns görs individuella bedömningar.

Gruppen granskar varje ansökan med bifogade intyg. Efter granskningen utfärdar gruppen ett skriftligt utlåtande med rekommendation till SLS där det framgår om man anser att ansökan ska bifallas eller avslås. Ett eventuellt rekommenderat avslag på ansökan ska motiveras skriftligt. Om granskningsgruppen rekommenderar att ansökan ska bifallas trots att enstaka mål i målbeskrivningen inte uppfylls ska även detta motiveras skriftligt.

Beredning av ansökan om inrättande av fördjupningsområde
Det är viktigt att certifiering inom ett fördjupningsområde i SLS regi är ordentligt förankrad inom hela organisationen.
Beredning av ansökan att inrätta ett fördjupningsområde för certifiering, av en förening fram till beslut i nämnden, sker därför enligt följande: 

 1. Medlemsförening eller delförening i medlemsförening ansöker om certifieringsprocess inom ett fördjupningsområde i SLS regi
 2. Utbildningsdelegation och kansliet gör en preliminär bedömning av ansökan. Här har delegationen och kansliet vid behov underhandskontakter med föreningen eller delföreningen som ansöker och alla näraliggande föreningar och specialiteter. I samband med ansökan ska föreningen/delföreningen även ta fram förslag på målbeskrivning för fördjupingsområdet.
 3. Nämnden fattar beslut om remiss (ansökan samt målbeskrivning) till berörda medlemsföreningar/sektioner. Det är särskilt viktigt att den medlemsförening/sektion som omfattar basspecialiteten kommer in med skriftliga synpunkter.
 4. Remiss skickas även till Socialstyrelsens ST-råd för synpunkter och förankring.
 5. Parallellt med remissen utser ansökande förening eller delförening personer till granskningsgruppen.
 6. Nämnden fattar beslut om att inrätta certifiering inom fördjupningsområdet. 

Ansökan

Ansökan om certifieringsprocess inom ett fördjupningsområde i SLS regi skickas till Svenska Läkaresällskapet via mail certifiering@sls.se

Dokument:

Ansökan om certifieringsprocess

Målbeskrivning

Granskningsgrupp

Styrdokument