Aktuella frågor

Sidan under konstruktion

Digitalisering av ST-kurser

Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation intervjuas av Läkartidningen med anledning av den enkätundersökning som SLS genomfört om hur ST-kurser påverkats av pandemin.

Läs mer

Uppföljande enkät om medlemsföreningarnas/sektionernas kurser för ST-läkare

I juni svarade flera av medlemsföreningarna/sektionerna på en enkät om hur pandemin har påverkat sektionernas ST-kurser. Rapporten publicerades i augusti 2020, och har varit underlag för dialog med andra aktörer på området som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges läkarförbund samt Lipus. Enkätundersökningen uppmärksammades även i en artikel i Dagens medicin 2020-09-02.

I februari-mars 2021 genomförde SLS en uppföljande enkätundersökning om hur SLS föreningars kurser för ST-läkare har påverkats av covid-19 ett år efter att pandemin bröt ut. Syftet med den uppföljande enkäten är att få en uppdaterad översiktlig bild av inställda och uppskjutna kurser, samt en uppfattning om föreningarnas förutsättningar för att digitalisera kurser. Resultatet ska sedan utgöra ett underlag för fortsatta aktiviteter och åtgärder från SLS sida. Resultat visar att en stor del av föreningarna ligger efter med kurser. Läs rapport 

Nya ST-föreskrifter (inkl. BT) och övergångsbestämmelserna

Frågor och svar om BT

Bastjänstgöring (BT) införs från den 1 juli 2021. Socialstyrelsen har tagit fram vanliga frågor och svar om vad som gäller från den 1 juli 2021 då Socialstyrelsens föreskrifterna börjar gälla. https://legitimation.socialstyrelsen.se/bastjanstgoring-bt/

Regeringen har också beslutat om vilka övergångsbestämmelser som gäller, se länkar nedan under Aktuella frågor.

Socialstyrelsen har 2021-02-16 publicerat nya ST-föreskriften och nya målbeskrivningarna på sin webbsida, kommer i tryck om cirka en vecka.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Regeringen beslutade 2020-12-03 om förordnings- och övergångsbestämmelser.

Ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1099.pdf

Ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1098.pdf

Se även regeringens pressmeddelande https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/bastjanstgoring-for-lakare-infors-den-1-juli-2021/

Se Läkartidningen https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/12/bt-frivilligt-for-den-som-gjort-at/

 

Ny arbetsgrupp under Nationella vårdkompetensrådet

SLS ingår i ny arbetsgrupp för samordning av dimensionering av AT och BT under Nationella vårdkompetensrådet. Syftet med arbetet är att göra bedömningar av och få en samsyn mellan berörda aktörer om behoven av AT och BT och gemensamt föreslå åtgärder för att bidra till att skapa bra förutsättningar för införandet av BT parallellt med AT. Välkommen med input till SLS kansli susann.asplund@sls.se

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, som har inrättats på uppdrag av regeringen.

Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal.

Inskickat kunskapsunderlag till Nationella Vårdkomptensrådet

SLS svar kunskapsunderlag till Nationella vårdkomptensrådet
Enkätundersökning ST-kurser under pandemin
Forskningsfakta

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser? 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin. ST-kurser som ställts in eller flyttats fram kan påverka tiden för ST-läkaren att få ut sitt specialistkompetensbevis.

Kurser för att nå målen i specialiseringstjänstgöringen ges som SK-kurser via Socialstyrelsen, av regionerna och även av SLS sektioner. Socialstyrelsen har god kännedom om vilka SK-kurser som har ställts in och för att få en övergripande bild av hur SLS sektioners ST-kurser (ej SK-kurser) påverkats genomförde SLS en enkätundersökning i juni 2020.

Webbenkäten skickades ut till Svenska Läkaresällskapets 66 sektioner och av de 48 sektioner som svarade var det 23 sektioner som svarade att de ger kurser och det var enbart dessa som kunde fortsätta svara på frågorna i enkäten.

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.