Aktuella frågor

Vägen till svensk läkarlegitimation

Svenska Läkaresällskapet (SLS) arrangerade i samarbete med Socialstyrelsen en temadag med syfte att tydliggöra regelverket för vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES.

Läs mer

Hans Hjelmqvist om läkares fortbildning

Endast 22 procent av specialistläkarna har en fortbildningsplan, enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning kommenterar.

Läs mer

Ny utbildning för ST-kursgivare, tre tillfällen

Behöver din förening stöd för att digitalisera en ST-kurs? Nu erbjuder SLS en kostnadsfri digital utbildning till SLS medlemsföreningar med start i september 2021.

Läs mer

Digitalisering av ST-kurser – SLS fördjupade behovsinventering våren 2021

SLS har under våren 2021 genomfört en fördjupad behovsinventering i vissa av SLS föreningar med uppföljande intervjuer för att få en bättre bild av hur stort problemet är med uppskjutna ST-kurser på grund av pandemin. Den fördjupade behovsinventeringen följde på två enkätundersökningar som SLS genomförde 2020 och 2021 om pandemins påverkan på ST-kurserna. Behovsinventeringen har nu lett till den Utbildning för ST-kursgivare som erbjuds SLS föreningar. 

SLS genomförde under sommaren 2020 en enkätundersökning för att ta reda på hur utbildningsverksamheten påverkats av pandemin. Av enkätrapporten 2020 framgick att en stor del av ST-kurserna som anordnas av SLS föreningar har fått skjutas upp.

I en uppföljande enkätundersökning under januari-februari 2021, visade resultatet att 24 av 35 av de svarande föreningarna som ger kurser fortfarande låg efter med kurser. Den uppföljande enkätrapporten 2021 visade också att majoriteten av alla föreningarna som ger kurser planerade att digitalisera kurser. Att snabbt ställa om och digitalisera kurser kräver både tid och resurser. Undersökningen visade att administrativt och/eller ekonomiskt stöd skulle påverka möjligheterna att digitalisera.

Seminarium om bristen på specialister under Almedalsveckan 2021

Sjukhusläkarna och Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett seminarium under årets digitala Almedalsvecka om bristen på specialister.

Pandemin sätter fortsatt vården under hård press och redan innan var köerna långa. Vilka patientgrupper är det som får stå tillbaka på grund av läkarbrist? Och varför är det brist inom vissa specialiteter? Ta del av en inspelning från seminariet med Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna, Hans Hjelmqvist, ordförande, Utbildningsdelegationen, Svenska Läkaresällskapet samt Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande, Nationella vårdkompetensrådet.

Se inspelning

Information angående kommande förändring av hantering av specialistkompetensbevis samt intyg om BT

Från och med den 1 juli 2021 slutar Socialstyrelsen att underteckna specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare. Myndigheten kommer inte heller att underteckna de nya intygen om godkänd bastjänstgöring (BT).

Den 1 juli 2021 träder de nya föreskrifterna om läkarnas bastjänstgöring (BT) i kraft. Socialstyrelsen kommer att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Intygen kommer dock inte att vara undertecknade. Från den 1 juli 2021 kommer inte heller specialistkompetensbevisen för läkare och tandläkare att vara undertecknade.

Ett steg mot en ökad digital hantering
Förändringen medför att beslut, intyg och specialistkompetensbevis kan expedieras digitalt, i stället för i pappersformat och innebär därmed en effektivisering av vår hantering samt ett steg mot en ökad digital hantering. Med förändringen vill vi också uppnå en likvärdig hantering av alla behörighetsbevis på Socialstyrelsen, eftersom myndigheten sedan 2017 inte längre undertecknar legitimationsbevis.

Behörighet kontrolleras i HOSP-registret
Den primära källan för att kontrollera en behörighet är registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Det är registret som anger den aktuella statusen på en behörighet. Ett utfärdat behörighetsbevis anger endast statusen för en behörighet det datum då beviset utfärdades.

Läs mer

Digitalisering av ST-kurser

Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation intervjuas av Läkartidningen med anledning av den enkätundersökning som SLS genomfört om hur ST-kurser påverkats av pandemin.

Läs mer

Uppföljande enkät om medlemsföreningarnas/sektionernas kurser för ST-läkare

I juni svarade flera av medlemsföreningarna/sektionerna på en enkät om hur pandemin har påverkat sektionernas ST-kurser. Rapporten publicerades i augusti 2020, och har varit underlag för dialog med andra aktörer på området som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges läkarförbund samt Lipus. Enkätundersökningen uppmärksammades även i en artikel i Dagens medicin 2020-09-02.

I februari-mars 2021 genomförde SLS en uppföljande enkätundersökning om hur SLS föreningars kurser för ST-läkare har påverkats av covid-19 ett år efter att pandemin bröt ut. Syftet med den uppföljande enkäten är att få en uppdaterad översiktlig bild av inställda och uppskjutna kurser, samt en uppfattning om föreningarnas förutsättningar för att digitalisera kurser. Resultatet ska sedan utgöra ett underlag för fortsatta aktiviteter och åtgärder från SLS sida. Resultat visar att en stor del av föreningarna ligger efter med kurser. Läs rapport 

Nya ST-föreskrifter (inkl. BT) och övergångsbestämmelserna

Frågor och svar om BT

Bastjänstgöring (BT) införs från den 1 juli 2021. Socialstyrelsen har tagit fram vanliga frågor och svar om vad som gäller från den 1 juli 2021 då Socialstyrelsens föreskrifterna börjar gälla. https://legitimation.socialstyrelsen.se/bastjanstgoring-bt/

Regeringen har också beslutat om vilka övergångsbestämmelser som gäller, se länkar nedan under Aktuella frågor.

Socialstyrelsen har 2021-02-16 publicerat nya ST-föreskriften och nya målbeskrivningarna på sin webbsida, kommer i tryck om cirka en vecka.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Regeringen beslutade 2020-12-03 om förordnings- och övergångsbestämmelser.

Ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1099.pdf

Ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1098.pdf

Ny arbetsgrupp under Nationella vårdkompetensrådet

SLS ingår i ny arbetsgrupp för samordning av dimensionering av AT och BT under Nationella vårdkompetensrådet. Syftet med arbetet är att göra bedömningar av och få en samsyn mellan berörda aktörer om behoven av AT och BT och gemensamt föreslå åtgärder för att bidra till att skapa bra förutsättningar för införandet av BT parallellt med AT. Välkommen med input till SLS kansli susann.asplund@sls.se

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, som har inrättats på uppdrag av regeringen.

Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal.

Inskickat kunskapsunderlag till Nationella Vårdkomptensrådet

SLS svar kunskapsunderlag till Nationella vårdkomptensrådet
Enkätundersökning ST-kurser under pandemin
Forskningsfakta

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser? 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin. ST-kurser som ställts in eller flyttats fram kan påverka tiden för ST-läkaren att få ut sitt specialistkompetensbevis.

Kurser för att nå målen i specialiseringstjänstgöringen ges som SK-kurser via Socialstyrelsen, av regionerna och även av SLS sektioner. Socialstyrelsen har god kännedom om vilka SK-kurser som har ställts in och för att få en övergripande bild av hur SLS sektioners ST-kurser (ej SK-kurser) påverkats genomförde SLS en enkätundersökning i juni 2020.

Webbenkäten skickades ut till Svenska Läkaresällskapets 66 sektioner och av de 48 sektioner som svarade var det 23 sektioner som svarade att de ger kurser och det var enbart dessa som kunde fortsätta svara på frågorna i enkäten.