Utbildning

En del av det livslånga lärandet

För en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet 
med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov


SLS certifierar kompetens inom fördjupningsområden

Syftet är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet.

Berzeliussymposium 107: Läkares fortbildning

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning som arrangeras den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.