Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas genom personlig rekommendation av två medlemmar samt styrelsebeslut i samband med årsmötet.

Medlem
Medlemskap i föreningen kan vinnas av läkare som tillhör Sveriges Läkarförbund. Inval förrättas av styrelsen efter förslag av två medlemmar.    

Associerad medlem
För klinisk neurofysiologi intresserad person, som inte fyller villkoren för medlemskap, kan inväljas i föreningen som associerad medlem. Inval förrättas av styrelsen efter samma grunder, som för medlemskap. 

Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan föreningen på förslag av styrelse kalla in- eller utländsk person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syfte. Sådan kallelse skall avgöras på föreningens årsmöte och fordrar bifall av minst två tredjedelar av de angivna rösterna.     

Medlem (ordinarie samt associerad medlem) erlägger fastställd årsavgift.
Medlem som pensionerats samt hedersmedlem är befriade från erläggande av årsavgift.

Medlemsavgifter

Ordinarie årsavgift: 350 kr

Associerad medlem (t ex bma eller ingenjör): 150 kr

Pensionär: 0 kr

Plusgirokonto: 453315-4

Betalningssätt:

  1. Via Läkarförbundet. Medlemmar i Sveriges Läkarförbund debiteras även för specialistföreningens årsavgift via samma avi. Kontrollera gärna att läkarförbundet har rätt uppgifter om er.

  2. Icke medlemmar i Sveriges Läkarförbund betalar själva medlemsavgiften årligen via plusgirokonto: 453315-4. Glöm inte att ange avsändare!