Om föreningen

Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF) utgör en riksomfattande sammanslutning av neurofysiologiskt intresserade läkare och vetenskapsmän.

SFKNF är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) samt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Föreningens ändamål är att främja området klinisk neurofysiologi vad avser forskning, utbildning och utveckling. Som SLS medlemsförening för klinisk neurofysiologi ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen. 

Såsom specialistförening inom Sveriges läkarförbund har föreningen till uppgift: 

  • att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda  
  • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom klinisk neurofysiologi   
  • att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen 

 

Medlemskap

Föreningen består av medlemmar, associerade medlemmar samt hedersmedlemmar. Medlemskap i föreningen innebär föreningsanknutet medlemskap i SLS.
Läs mer

Föreningsstadgar och hemsidespolicy

Föreningens stadgar, senast uppdaterade vid årsstämman 2021:
STADGAR

Föreningens hemsidespolicy :
HEMSIDESPOLICY