Projekttitel
Förekomst av medianusnervpåverkan efter opererad distal radiusfraktur.

Huvudansvarig forskare
Leg läk, Dr i med vet Marcus Sagerfors,

Doktorander/medarbetare
Leg läk Hugo Jakobsson, leg läk Eva Lundqvist, BMA Sara Nordkvist, leg läk Kathe Dahlbom

Kort beskrivning av projektet
Syftet är att studera påverkan på n medianus hos patienter som opereras vid Handkirurgiska kliniken USÖ med plattosteosyntes, på grund av distal radiusfraktur, med centralt snitt. Studien omfattar strukturerad analys av smärta, rörlighet, greppstyrka, handledsfunktion och tecken till påverkan på handens känselnerv (medianusnerven) innan operationen, 6v, 3 månader och 1 år postoperativt.

Studiegruppen utgörs av patienter mellan 18 och 80 år som remitterats till Handkirurgiska kliniken USÖ för omhändertagande på grund av distal radiusfraktur och där specialistläkare bedömt att operationsindikation föreligger och där exklusionskriterier ej föreligger. Initialt bedömdes att 60 patienter skulle inkluderas efter informerat samtycke.

Metoder som utförs på KNF är att patienten med stöd av BMA besvarar en enkät avseende förekomst av värk och domningar, samt genomgår dels en sensibilitetstest av medianus och ulnarisinnerverat område utfört med monofilament enligt Semmes-Weinstein, och dels en neurografi som omfattar en modifierad antidrom sensorisk neurografi för n medianus med stimulering i armvecket och registrering över finger tre och riktad neurografi för bedömning av karpaltunnelsyndrom och bestämning av sensoriska amplituder för n medianus och n ulnaris för finger 3,4 och 5. Dessa undersökningar genomförs vid 4 tillfällen: innan operationen, 6 veckor, 3 månader och 1 år efter operationen.

Finns det ett samband med frakturens allvarlighetsgrad och förekomst av medianuspåverkan eller är en eventuell nervpåverkan mera kopplad till den kirurgiska snittföringen? 

Anslagsgivare: Region Örebro Län.