Ulander

Klinisk sömnforskning, huvudsakligen inom områdena sömnrelaterade andningsstörningar och insomni komorbid med somatisk sjukdom inklusive metodutveckling för diagnostiska metoder inom respektive sjukdomsgrupp. Metodmässigt spänner forskargruppen som helhet över ett väldigt brett fält, med allt från kvalitativa studier (huvudsakligen fenomenografi och kvalitativ innehållsanalys) via utveckling, översättning och validering av frågeformulär till neurofysiologiska metoder (aktigrafi, polysomnografi och nattliga andningsregistreringar) och epidemiologisk registerforskning. Gruppmedlemmar: en doktorand och en BMA

Thordstein

Centralnervös funktionsdiagnostik och neuromodulering. Metoder: EEG; konventionellt i intensivvård, avancerad analys (AI), rTMS, tDCS, tsDCS för behandling av centralnervös dysfunktion (smärta, epilepsi). Gruppmedlemmar: tre kliniska doktorander, en amanuens

Projekttitlar:

 1. Neuromodulering vid spinal skada
 2. Spinal smärtbanefunktion
 3. Neurofysiologisk karaktärisering av elskadade
 4. Förbättrad övervakning av CNS på NIVA

Lindehammar

 • fMRI/EEG. Frågeställning: Metodutveckling av EEG-fMRI som metod för att lokalisera epilepsifokus vid fokal epilepsi i epilepsikirurgiutredning. Metoder: EEG-registrering med multikanalsystem i 3T MR. Utveckla metod för statistisk analys av fMRI-data. Grupp: Hans Lindehammar, Mats Svantesson, Helena Gauffin (neurolog), Paul Hamilton (CMIV).
 • Cochleaimplantat. Frågeställning: Studie för att undersöka om kortikala evoked potentials med talstimuli kan användas för bedömning av språkutveckling hos barn med cochleaimplantat. Metoder: Registrering av kortikala hörselsvar med talstimuli. Korrelera resultat med språktester. Grupp: Karin Frånlund (doktorand ÖNH), Leif Hergils (ÖNH), Hans Lindehammar.
  Anslag: SC

Olausson

Mekanismer för berörings- och smärtperception vid hälsa och sjukdom. Huvudmetoder är fMRI, mikroneurografi och psykofysik. I forskargruppen ingår en biträdande universitetslektor, tre internationella postdocs, tre kliniska doktorander och en forskningsassistent.

Projekttitlar:

 1. Funktionell och morfologisk utredning av tunn-och grovfiberneuropatier
 2. Social hudberöring
 3. Ultrasnabba smärtreceptorer
 4. Neurografi och LEP vid diabetespolyneuropati
 5. Neurografi och LEP vid cytostatikainducerad tunnfiberneuropati
  Anslag: Wallenberg, ALF, Hjärnfonden, SLS, ALF

Gustafsson

Projekttitel:

 1. Melatonin vid sömn-EEG.
  Prospektiv randomiserad non-inferiority studie om epileptiform aktivitet vid sömn-EEG. Jämförelse mellan 2 två metoder: sömndepriverad vs melatonin där vi inte förväntar hitta skillnader i förekomst av epileptiform aktivitet.