"Resurser behöver tillföras"

Annette Nyberg, tidigare ordförande för Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI)

Vilken roll har du haft under pandemin?
– Pandemins första halvår var väldigt intensivt då frågorna som ställdes till SFAI var många, då strukturen inte fanns för beslutsvägar och resurserna var bristfälliga. Jag har varit SFAIs representant i många frågor kring covid-19, bl.a. deltagit i SLS covid-grupp och Socialstyrelsens intensivvårdsreferensgrupp.

Största utmaningarna?  
– Covid-19 är en sjukdom med annorlunda svar på behandling och sjukdomsförlopp jämfört med det vi har sett tidigare, vilket var en utmaning i början. Det har varit svårt att vårda ett stort antal intensivvårdspatienter med för lite personal och initial brist på material och läkemedel. Det svåraste nu är personalbrist, som beror på att många har slutat p.g.a. hög arbetsbelastning under lång tid.

Insatser för att klara utmaningarna?
– Det viktigaste har varit all personals gemensamma ansträngningar för att vårda många intensivvårdspatienter, bl.a. genom mycket övertid. Nationellt samarbete och samordning har varit värdefullt. Flytt av patienter mellan sjukhus har gjort att man har klarat topparna på enskilda enheter. Personal på vanliga vårdavdelningar har vårdat svårt sjuka patienter, som före pandemin hade fått en plats på IVA.

Personliga lärdomar?
– Man kan skapa ett bra nationellt samarbete på kort tid.  

Lärdomar för hälso- och sjukvården?
– Samarbete och samordning mellan myndigheter, regioner och sjukhus behövs vid en sjukvård i kris. Personalen är vårdens viktigaste resurs och man måste arbeta aktivt för att behålla den. Det måste finnas beredskapslager för läkemedel och material.

Hur kan Sveriges beredskap inför nästa hälsokris stärkas?
– Beredskapen kan stärkas genom att man agerar utifrån det behov av resurser som både pandemin och flera tidigare utredningar har visat.

Lärdomar för Sveriges beslutsfattare?
– Man måste skapa en tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter så att beslutsvägarna blir enkla. Resurser behöver tillföras så att det finns utrymme för att vårda fler patienter och inte alltid ha en vård som lever på marginalen.