”Lyssna på professionen”

Johanna Petersson Viir, sjuksköterska/sektionsledare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Vilken roll har du haft under pandemin?
– Jag har arbetat som verksamhetsutvecklare, sjuksköterska och sektionsledare på en vårdavdelning på Infektionskliniken i Göteborg samt varit ordförande i Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor
(IFIS).

Största utmaningarna?  
– Initialt var bristen på skyddsutrustning, desinfektionsmedel, vissa läkemedel och den begränsade testningsförmågan stora utmaningar. Vi fick arbeta långa varma pass inne på sal. Det var också utmanande att ta hand om patienter med en helt ny sjukdom. Sedan senvåren 2020 arbetar vi på vår verksamhet efter strukturerade rutiner och checklistor, så idag
är det kanske enformighet som följer när så stor andel patienter på våra enheter vårdas pga covid-19. Det är viktigt att professionalismen hålls uppe så att arbetet inte blir slentrianmässigt och att inte kunskaper om andra akuta och allvarliga infektionssjukdomar tappas bort när färre patienter med andra infektionssjukdomar/tillstånd vårdas inneliggande. Uthålligheten är en annan utmaning eftersom vi inte vet när pandemin är ”över” och vi får
återgå till ordinarie verksamhet fullt ut. Jag är rädd att sjuksköterskor väljer bort infektionssjukvården till förmån för andra specialiteter eftersom infektionssjukvård är så stark förknippat med covid-19 och att man därmed missar hur varierat, lärorikt och spännande vårt ämnesområde är.

Insatser för att klara utmaningarna?

– Arbetsmoralen, osjälviskheten och viljan att göra gott som finns och har funnits hos både ordinarie medarbetare och de som lånats in från andra enheter, även när arbetsbördan varit hög. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier och mellan olika professioner och ämnesområden. Förmå-
gan att ställa om verksamheter och på kort varsel ändra arbetssätt. Den omfattande forskningen som bedrivits under pandemin och implementerats som t.ex. behandlingsriktlinjer. Ett gott  ledarskap och närvarande första-
linjens chefer som  förmedlat trygghet  och lugn. Att onödig  ”mellan-administration” har reducerats och att beslutsvägar kortats ned.
 
Personliga lärdomar?
 – Det har varit otroligt lärorikt med en helt ny patientgrupp och intressant att följa hur det praktiska omhändertagandet av covid-19-patienter har utvecklats och optimerats. SILFs fredagswebinarier har i hög grad bidragit till ett ökat lärande. En annan lärdom är att nästan allt kan göras digitalt både på arbetet och på fritiden. Sällan har så mycket verksamhetsutveckling skett så snabbt.

Lärdomar för hälso- och sjukvården?
– Undanträngningseffekten på andra sjukdomar som covid-19 pandemin inneburit både för infektionssjukvård, men också för andra verksamheter. Behovet av fler vårdplatser på infektionsklinikerna.
 
Hur kan Sveriges beredskap inför nästa hälsokris stärkas?
– Förslagsvis att beslutsvägar och mandat tydliggörs så att inte det blir onödig fördröjning av viktiga beslut.

Lärdomar för Sveriges beslutsfattare?
– Att de ska efterfråga och lyssna in professionens kunskap och råd vid planering och hantering av en pandemi. Vikten av en god personalpolitik, förbättrade incitament för att behålla erfarna medarbetare i
verksamheten.