P97 – Minskad mattillgång i Uganda under coronapandemin är kopplat till sämre hiv-vård och färre förebyggande insatser mot hiv

8. Samhällseffekter

Carl Fredrik Sjöland1, Leo Ziegel1, Stephen Mugamba2, Katarina Århem1, Robert Bulamba2, Godfrey Kigozi2, Emmanuel Kyasanku2, Fred Nalugoda2, Stephen Watya2, Anna Mia Ekström1, Susanne Rautiainen1

1 Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
2 Africa Medical and Behavioural Science Organization, Kampala, Uganda

Bakgrund: Redan före det första kända covid-19 fallet i Uganda diagnosticerats nfördes ”lockdown” i mars 2020, med skolnedstängningar, förbud mot folksamlingar och förbud mot motordrivna transporter. Enligt preliminära rapporter har dessa långvariga restriktioner haft allvarliga effekter på ekonomi, mänskliga rättigheter, samt tillgång på utbildning, sjukvård och mat. Denna studie undersöker eventuella kopplingar mellan sämre tillgång till mat, hivvård och hivtestning.

Metod: Datainsamling genomfördes i en öppen populationsbaserad kohort i centrala Uganda juli-augusti 2020 (n=1014, hiv+=75), där vi jämförde med enkätsvar från samma population maj-oktober 2019 (n=2309, hiv+=129). Multivariata regressionsanalyser gjordes för att beräkna oddskvot och 95%-konfidensintervall justerat för kön, hushållsstorlek, och stad/landsbygd. Mattillgång mättes med anpassad screeningfråga för ”food insecurity” (otrygg livsmedelsförsörjning) HFIAS-III.

Resultat: Vi fann att 26% rapporterade otrygg tillgång till mat 2019, medan motsvarande siffra under lockdown 2020 var 49%. Av personer som lever med hiv, beskrev 28% minskad tillgång till hivvård under pandemin, och 11% att de oftare hade missat sin hivmedicinering. Otrygg mattillgång var associerat med en högre prevalens av minskad tillgång till hivvård (OR=5.17 p=0.018 [CI=1.36-19.63]) och bland hivnegativa var minskad mattillgång associerat med sämre tillgång till hivtestning (OR=3.19 p=0.007 [CI=1.47-6.93]).

Slutsats: Denna populationsbaserade studie i Uganda fann en nära fördubbling av otrygg tillgång till mat under pandemin. De med minskad tillgång till mat hade också högre prevalens av sämre tillgång till hivvård och förebyggande insatser mot hiv. Lockdowns i resurssvaga länder som Uganda kan tvinga individer att prioritera mellan mat över vård, vilket kan leda till ökad sjuklighet i hiv och påverka hiv-preventionen negativt.