P92 – Färre fysiska sexpartners och minskad tillgång till testning för sexuellt överförbara sjukdomar bland män som har sex med män i Sverige under pandemin

8. Samhällseffekter

Carl Fredrik Sjöland1, Lena Nilsson Schönnesson1, Anna Mia Ekström1

1 Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Bakgrund: Coronapandemin har påverkat många människors liv, inklusive sexualliv, psykiskt välbefinnande och tillgång vård och prevention. Män som har sex med män (MSM) löper en ökad risk att smittas av sexuellt överförbara infektioner (STI). Vi genomförde två web-enkäter 2020/2021 bland MSM i Sverige för att förstå om och i så fall hur de tycker att deras psykiska hälsa, sexualvanor och tillgång till testning för STI påverkats under pandemin.

Metod: Svarspersoner rekryterades på uppdrag av Posithiva Gruppen till en anonym web-baserad enkätstudie i två omgångar: juli-september 2020 och mars-juni 2021, via sociala webnätverk som Qruiser. De svarande bodde i Sverige, identifierade som MSM och var minst 18 år (2020: n=2536, varav 204 hivpositiva; 2021: n=1287, 132 hivpositiva). Psykisk hälsa mättes som självrapporterade depressiva symptom (PHQ4).

Resultat: Drygt hälften 52%-54% rapporterade färre sexpartners under 2020 och 2021 pga pandemin. Depressiva symptom förekom hos 39% (2020) respektive 42% (2021). Minskad tillgång till STI-testning mättes under 2021: 22% i Sverige, och hela 32% i Stockholm. Tillgång till STI-testning skiljde sig inte mellan hivnegativa och hivpositiva MSM, men 13% av hivnegativa MSM rapporterade att de aldrig testade sig, jämfört med 3% av de hivpositiva männen.

Slutsats: Drygt hälften av ~3000 MSM i Sverige rapporterade ett minskat antal sexpartners under pandemin. En relativt stor andel angav depressiva symtom, men oförändrat mellan åren. Mellan 1/5-1/3 uppgav år 2021 minskad tillgång till STI-testning jämfört med innan pandemin. Detta kan ha betydelse för incidensen av tex syfilis, gonorré och hiv bland MSM. Studien visar också att en liten grupp aldrig testar för STI.