P89 – Betydelsen av fysisk utformning av boenden och organisation av personal vid utbrott av infektionssjukdomar på äldreboenden: en systematisk genomgång

8. Samhällseffekter

Ann Liljas1, Lenke Pereswetoff Morath1, Bo Burström1, Pär Schön1, Janne Agerholm1

1 Karolinska Institutet

Bakgrund: Utbrott av infektionssjukdomar är vanligt på äldreboenden och leder ofta till sjukdom och ibland dödsfall bland de äldre. Den fysiska utformningen av boende och hur personalen är organiserad kan påverka infektionsutbrott. Därför har vi genomfört en systematisk genomgång över betydelsen av organisatoriska egenskaper hos personal och anläggning vid infektionsutbrott på äldreboenden.

Metod: Fem databaser genomsöktes för forskningsstudier som oavsett studiedesign rapporterade om infektionsutbrott i ett eller flera äldreboenden med originaldata över anläggningens storlek, läge (stad/landsbygd), planlösning, tillfällig inhyrd personal, uppdelning av personal (utifrån smittade/icke smittade äldre), personalens bostadsområde och/eller antal timmar undersköterskor spenderar med äldre. Studierna granskades, kvalitetsprövades, analyserades och presenterades genom en narrativ sammanställning. PROSPERO:CRD42020213585

Resultat: Av 10,424 unika träffar inkluderades 16 studier (8 kohortstudier, 6 tvärsnittsstudier, 2 case-control). Infektionsutbrott inkluderade covid-19, influensa, luftrörssjukdomar och mag-tarmsjukdomar. Merparten rapporterade om anläggningens storlek (n=11) följt av planlösning (n=4), tillfällig inhyrd personal (n=3), läge (n=2), uppdelning av personal (n=2), antal timmar undersköterskor spenderar med äldre (n=2) och personalens bostadsområde (n=1). Resultaten antyder att urbant läge och större anläggning innebär större risk för infektionsutbrott. Risken för stort utbrott tycks dock vara lägre i större anläggningar. Uppdelning av personal tycks vara förknippad med lägre risk för infektionsutbrott medan risken för infektionsutbrott tycks vara större om omfattande samhällssmitta förekommer i personalens bostadsområde. Betydelsen av anläggningens planlösning, tillfällig inhyrd personal och antal timmar undersköterskor spenderar med äldre är oklar.

Slutsats: Större anläggningar tycks ha större risk för infektionsutbrott men lägre risk för större utbrott. Bristen på robusta resultat gör att betydelsen av organisatoriska egenskaper till stor del förblir oklar.