P88 – Tromboser och Covid-19: Trombocytens roll

7. Patogenes

Laurent Schmied1, Stephan Meinke1, Majda Dzidic2, Magdalini Lourda2, Maaike Jongen1, Puran Chen2, Gunilla Gryfelt3, Helena Bergsten4, Mira Akber2, Roland Fiskesund1, 3, Paul Ratcliffe1, 3, Thuy Luu1, Habiba Khodir4, 5, David Olsson4, Evren Alici1, Soo Aleman4, 5, Cecilia Karlström1, 6, Lars I Eriksson7, 8, Niklas Björkström2, 9, Hans-Gustaf Ljunggren2, Olav Rooyackers10, Covid-19 study group KI/K2, Kristoffer Strålin4, 5, Anna Norrby-Teglund2, Petter Höglund1, 3

1 Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM), Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet
2 Centrum för Infektionsmedicin (CIM), Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet
3 ME Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
4 ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
5 Avdelningen för Infektionssjukdomar, Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet
6 ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset
7 ME Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
8 Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet
9 ME Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
10 Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Institutionen för Klinisk Intervention och Teknik (CLINTEC)

Bakgrund: Vid sidan av andningssvikt orsakar både större och mindre tromboser sjuklighet och död i Covid-19. Koagulationskaskadens reglering är komplicerad och multifaktoriell och omfattar hela kedjan från kärlskada, trombocytaggregering och aktivering av koagulationsfaktorer. Trombosbenägenheten vid Covid-19-sjukdom är både mer omfattande och olik den som kan ses vid andra infektioner, och dess patogenes är ännu ofullständigt klarlagd.

Metod: Trettiotre patienter med akut Covid-19 infektion, 33 patienter med genomgången infektion och 13 friska givare har jämförts. Trombocyternas fenotyp och funktion har undersökts med flödescytometri (FCM) och Multiplate. Rotem har kartlagt koagulationen. Fenotypen hos neutrofila granulocyter av undersökts och 1500 lösliga faktorer i plasman har studerats med O-link explore. Kompletterande Luminex-analyser har utfört för att bedöma koagulationssfaktorer.

Resultat: Patienter med aktiv Covid-19 uppvisar utan undantag en kraftigt ökad protrombotisk profil avseende lösliga faktorer. De visar också en kraftigt ökad koagulationsbenägenhet i Rotem. Ett flertal fenotypiska och funktionella skillnader skiljer trombocyterna från Covid-19 patienter från de hos konvalescenta patienter och friska, vilket stöder idén att en ökad trombocytaktivitet kan bidra till trombosbenägenheten. En del av de observerade parametrarna kvarstod hos patienter med genomgången sjukdom.

Slutsats: Både det humorala och cellulära koagulationssystemet är aktiverat under den akuta fasen av COVID-19. Aktiveringen av trombocyter och neutrofila granulocyter kan vara kopplade. Intressant nog verkar en del av den prokoagulatoriska fenotypen kvarstå månader efter den akuta fasen av Covid-19. Det avslutande arbetet i denna studie fokuserar på hur observerade data styr kliniska parametrar hos patienterna.