P86 – SARS-CoV-2 N antigen är påvisbart i cerebrospinalvätska och associerat med immunaktivering hos patienter med neurologiska symtom vid covid-19

7. Patogenes

Arvid Edén1, 2, Daniel Bremell1, 2, Dietmar Fuchs3, Johanna Gostner4, Anna Grahn1, 2, Lars Hagberg1, 2, Nelly Kanberg1, 2, Magnus Lindh2, 5, Kristina Nyström2, 5, Erika Stentoft1, 2, Marie Studahl1, 2, Aylin Yilmaz1, 2, Henrik Zetterberg6, 7, 8, 9

1 Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
2 Avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
3 Institute of Biological Chemistry, Medical University of Innsbruck, Biocenter, Austria
4 Institute of Medical Biochemistry, Medical University of Innsbruck, Biocenter, Austria
5 Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
6 Klinisk neurokemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, Sverige
7 Avdelningen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
8 Department of Neurodegenerative Disease, UCL Institute of Neurology, London, United Kingdom
9 UK Dementia Research Institute at UCL, London, United Kingdom

Bakgrund: Neurologiska symtom är vanliga vid allvarlig covid-19, men den underliggande patogenesen är inte fastställd, och det är inte klarlagt om SARS-CoV-2 kan invadera hjärnan.  Virus kan sällan påvisas med PCR i cerebrospinalvätska (CSF), men immunaktivering är vanligt förekommande.

Metod: Vi inkluderade 44 (13 kvinnor) sjukhusvårdade (måttlig-svår/kritisk) covid-19-patienter med CNS-symtom (n=23), enbart huvudvärk (n=5) eller utan neurologiska symtom (n=16), samt 9 friska kontroller i en prospektiv tvärsnittstudie. Biomarkörer för immunaktivering (neopterin, β2-microglobulin), neuroaxonal skada (NfL) samt SARS-CoV-2 N och S antigen analyserades i blod och CSF.

Resultat: N-antigen påvisades i CSF hos en majoritet av patienterna trots samtidig negativ q-PCR. Även S-antigen påvisades i enstaka fall. CSF N-Ag var signifikant korrelerat med CSF neopterin (r=0,55; p=0.001) och  β2-microglobulin (r=0,47; p=0.005). Samtliga patientgrupper hade kraftigt förhöjda koncentrationer av neopterin och β2-microglobulin i CSF jämfört med friska kontroller. Patienter med CNS-symtom hade även signifikant högre CSF neopterin jämfört med neuroasymtomatiska patienter (p=0.004). CSF NfL var högre hos patienter med CNS-symtom jämfört med friska kontroller (p=0.03). Ingen skillnad sågs för övriga patientgrupper. Vi fann inga skillnader i CSF NfL, neopterin eller β2-microglobulin hos patienter med måttlig jämfört med svår/kritisk covid-19.

Slutsats: Viralt antigen kan påvisas i CSF hos en majoritet av sjukhusvårdade patienter med covid-19 även i avsaknad av detekterbart virus, och korrelerar till graden av immunaktivering i CNS. Patienter med neurologiska symtom har mer uttalad immunaktivering jämfört med neuroasymtomatiska patienter, och uppvisar även tecken på neuroaxonal skada. Resultaten tyder på att patogenesen i CNS kan initieras av virala komponenter även utan direkt virusinvasion i hjärnan.