P85 – Nivån av vävnadsskademarkören cold-inducible RNA-binding protein i blod associerar till grad av respiratorisk påverkan hos sjukhusvårdade patienter med Covid-19

7. Patogenes

Felix Schagatay1, Klara Diamant2, Alicia Edin3, Johan Normark4, Simon Athlin2, Olof Hultgren5, Johanna Savilampi6, Anna Lange2, Sara Cajander2

1 Infektionskliniken Västerås, Centrum för klinisk forskning region Västmanland
2 Infektionskliniken, Institutionen för medicinska vetenskaper, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet
3 Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet
4 Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet
5 Laboratoriemedicinska kliniken USÖ, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet
6 Anestesi- och intensivvårdskliniken USÖ, Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Bakgrund: De bakomliggande mekanismerna som leder till makrofagaktivering och utveckling av akut respiratorisk svikt vid Covid-19 är fortfarande ofullständigt kartlagda. CIRP (cold-inducible RNA-binding protein) är en av de senaste identifierade vävnadsskademarkörerna inom gruppen ”Damage associated molecular patterns” (DAMPS). Detta protein fungerar som en alarmin i det medfödda immunförsvaret och har i djurstudier visats vara en betydelsefull mediator vid utveckling av akut lungskada vid sepsis och chock. Syftet med denna studie var att studera om uttrycket av CIRP i blodet relaterar till graden av andningssvikt vid Covid-19.

Metod: Prospektivt insamlad kohort av sjukhusvårdade patienter med Covid-19 vid Universitetssjukhuset i Örebro juli 2020-maj 2021. Nivåer av CIRP hos 82 patienter som provtagits vid inklusionsdag (dag 0) analyserades med ELISA i duplikat. Den högsta graden av respiratoriskt stöd under vårdtiden registrerades.

Resultat: Patienter med respiratorisk svikt, n=36, (HFNO ≥40L/min, ventilator- eller ECMO-behov eller som avled inom 30 dagar) hade signifikant högre CIRP-nivåer än patienter med lägre syrgasbehov och svårighetsgrad n= 46, (p=0.006). Varken ålder eller kön påverkade associationen mellan CIRP och svårighetsgrad. Den association till svårighetsgrad som sågs för CIRP kunde inte observeras för CRP (p=0.22).

Slutsats: Resultaten talar för att ett ökat uttryck av CIRP i blodbanan associerar till svårighetsgraden av respiratorisk påverkan vid Covid-19. Experimentella studier är önskvärda för att förstå CIRPs roll vid utvecklingen av respiratorisk svikt.