P83 – Cirkulerande ACE2 stiger vid COVID-19 och korrelerar med specifika endotel- och inflammationsmarkörer

7. Patogenes

Annika Lundström1, Louise Ziegler1, Sebastian Havervall1, Ann-Sofie Rudberg1, Fien Von Meijenfeldt2, Ton Lisman2, Nigel Mackman3, Per Sandén1, Charlotte Thålin1

1 Inst för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige
2 Dept of Surgery, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Netherlands
3 Department of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Bakgrund: Angiontensin-converting enzyme 2, ACE2, är den viktigaste receptorn för severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virusets interaktion med ACE2 kan leda till att receptorn klyvs från cellmembranet och frisätts i löslig form, men konsekvenserna för balansen i renin-angiotensin-systemet (RAS) och patogenetiska effekter är i stort okända.

Metod: I COMMUNITY-studiens patientarm mättes nivåer av cirkulerande ACE2 och ACE antigen med ELISA hos 114 sjukhusvårdade COVID-19-patienter som jämfördes med tio friska kontroller. Uppföljande koncentrationer mättes hos 58 överlevande patienter fyra månader efter sjukhusvård. Vidare undersöktes statistiska kopplingar mellan ACE2 respektive ACE och 1) riskfaktorer för svår COVID-19, 2) endotel- och inflammationsmarkörer samt 3) sjukdomens svårighetsgrad och risk för död.

Resultat: Cirkulerande ACE2 var högre hos COVID-19-patienter än hos friska kontroller, median 5.0 (IQR 2.8-11.8) ng/ml jämfört med 1.4 (1.1-1.6) ng/ml, p < 0.0001. ACE2-koncentrationen var högre hos män än kvinnor men hade ingen koppling till övriga riskfaktorer för svår COVID-19. ACE2 sjönk till 2.3 (1.6-3.9) ng/ml efter fyra månader, men var fortsatt högre än hos friska, p=0.012. För ACE sågs endast marginella skillnader mellan grupper. ACE2 och ACE saknade koppling till överlevnad och svårighetsgrad av COVID-19. ACE2 under COVID-19 hade positiv korrelation till von Willebrand faktor, faktor VIII and D-dimer, medan ACE korrelerade till  interleukin 6, tumor necrosis factor α and plasminogen activator inhibitor 1.

Slutsats: ACE2 är övergående förhöjt i plasma vid COVID-19, troligen på grund av ökad avklyvning från cellmembranet. ACE2 och ACE korrelerar med olika endotel- och inflammationsmarkörer, vilket tyder på frisättning från olika celltyper och/eller kärlbäddar.
J Med Vir 2021