P8 – TTCOV19: Optimal tidpunkt för trakeotomi hos SARS-CoV-2 infekterade patienter: En randomiserad, kontrollerad, enkel-blindad multicenterstudie

1. Behandling

Måns Eeg-Olofsson1, Nina Pauli1, Louise Hafsten1, Josephine Jacobsson2, Christopher Lundborg2, Magnus Brink3, Helen Larsson4, Ellen Lindell5, Karin Löwhagen2, Magnus Gisslén3, Henrik Bergquist1

1 ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
2 AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
3 Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
4 ÖNH-kliniken, NU-sjukvården, Trollhättan, Sverige
5 ÖNH-kliniken, SÄS, Borås, Sverige

Bakgrund: Svårt sjuka Covid-19 patienter kan behöva intuberas och få hjälp med respiratorvård på IVA. Syftet med denna randomiserade multicenterstudie var att klargöra den optimala tidpunkten för när man bör gå vidare och utföra trakeotomi.

Metod: SARS-CoV-2 infekterade patienter inom Västra Götalandsregionen i behov av respiratorvård inkluderades konsekutivt och randomiserades till målsättningen att genomgå tidig trakeotomi (inom 7 dygn från intubation) alternativt sen trakeotomi (efter minst 10 dygn efter intubation). Det primära utfallsmåttet för jämförelse av behandlingsarmarna var totala antalet dygn i respirator.

Resultat: Totalt inkluderades 150 patienter varav 79% var män och medelåldern 65 år. 72 patienter randomiserades till intentionen att genomgå tidig trakeotomi och 78 till sen trakeotomi. 62 patienter (41%) följde randomiseringsresultatet och ingick i per protokoll-analysen. En statistiskt signifikant skillnad vad gäller antal dygn i respirator sågs till fördel för de som följt protokollet och som blev trakeotomerade tidigt (gruppdifferans -8.0 dygn (95% CI -13.8 till -2.27); p=0.0064). Antal IVA-dygn var signifikant lägre för samma grupp under den första 28-dagars perioden (gruppdifferans -4.8 dygn (95% CI -7.5 till -2.1); p=0.0018. Dessutom sågs en tydlig korrelationen mellan tidig trakeotomi och färre antal dygn i respirator för alla patienter som blev trakeotomerade oavsett randomiseringsresultat (Spearman's corelation 0.39, p<0.0001), se figur. Några statistiskt signifikanta skillnader mellan armarna sågs ej vad gäller överlevnad eller komplikationer.

Slutsats: För svårt sjuka Covid-19 patienter där behov av respiratorvård mer än 14 dygn kan förväntas, eller åtminstone inte uteslutas, rekommenderas tidig trakeotomi (ClinicalTrials.gov, NCT04412356).