P78 – Negativa effecter av jod-baserad intravenös kontrast på njurfunktion hos sjukhusvårdade COVID-19 patienter med moderat njurfunktionsnedsättning

6. Komplikationer

Kistner Anna1, 2, Chen Tamm3, Ann Mari Svensson2, 3, Mats Beckman3, Fredrik Strand2, 3, Magnus Sköld4, 5, Sven Nyren2, 3

1 Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin, Karolinska Universitets sjukhuset
2 Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
3 Radiologi Solna, Bild och Funktion, Karolinska Universitets sjukhuset
4 Inst för medicin, Karolinska Institutet
5 Enheten för lungmedicin och allergologi, Karolinska Universitets sjukhuset, Solna

Bakgrund: Njursjukdom och njursvikt är associerat med högre mortalitet hos sjukhusvårdade COVID-19 patienter. Vi studerade om intravenös kontrast vid datortomografi (DT)  påverkar njurfunktionen kortsiktigt hos sjukhusvårdade COVID-19 patienter.

Metod: Plasma kreatinin (P-kreatinin) uppmättes dagen för DT och vid 24 tim, 48 tim and 4-10 dagar efter DT. Materialet indelades i kontrastförstärkt (n=142) och icke-kontrastförstärkt DT (n=24) och subindelades relaterat till  uppskattad glomerulär filtration (eGFR), > 60 och 60 ml/min/1.73 m2. Kontrastmedelsinducerad akut njursvikt (KMN) definerades enligt  ≥27 µmol/L ökning, >50% stegring av P-kreatinin från DT eller dialysbehov under uppföljningsperioden. Vi utvärderade faktorer associerade med en >50% stegring i P-kreatinin vid 48 tim och 4-10 dagar efter kontrastförstärkt DT.

Resultat: Median P-kreatinin vid 24-48 tim och 4-10 dagar efter kontrastförstärkt och icke kontrastförstärkt DT vid  eGFR>60 och eGFR≥30-60 visade ingen skillnad från basala värden. KMN förelåg vid 48 tim och vid 4-10 dagar efter kontrast hos 24% och 36% (n=5/14) av patienter med eGFR≥30-60. Motsvarande siffror vid eGFR>60  och kontrastförstärkt/ icke kontrastförstärkt CT var 5% respektive 5%, (p<0.037 and p<0.001, Pearsonc2 test). I den föregående gruppen avled fyra av de fem patienterna inom 30 dagar. 

Slutsats: Patienter med COVID -19 och eGFR ≥30- 60 hade en högre frekvens av KMN vid 48 tim och 4-10 dagar efter kontrast administrering, vilket var associerat med en högre 30-dagars mortalitet. För patienter med eGFR≥30-60 föreslår vi strikta indikationer för kontrastförstärkt DT. Intravenös kontrastadministrering vid DT hade en modest effekt hos patienter med eGFR>60.
Publicerad artikel: BMC Nephrol. 2021 Aug 31;22(1):297.