P76 – Kvarvarande symtom hos barn som sjukhusvårdats för COVID-19 i Stockholm

6. Komplikationer

Ellinor Sterky1, Selma Olsson-Åkefeldt1, 2, Olof Hertting1, 2, Eric Herlenius1, 2, Tobias Alfven3, 4, Malin Ryd Rinder1, 2, Samuel Rhedin3, 5, Helena Hildenwall1, 4, 6

1 Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
2 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
3 Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Stockholm, Sverige
4 Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
5 Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
6 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrund: COVID-19 är ofta en mild sjukdom hos barn, men vissa barn uppvisar symptom flera månader efter den akuta sjukdomen. 

Metod: Vi studerade omfattning och typ av långvariga symptom hos barn mellan 0-18 år som sjukhusvårdats för COVID-19 på något av barnsjukhusen i Stockholmsregionen mellan den 13:e mars och 31:a augusti 2020. 

Data om akuta och kvarvarande symptom insamlades genom journalgranskning och telefonintervjuer med barn och/eller vårdnadshavare minst fyra månader (median 219 dagar) efter sjukhusvistelsen.

Resultat: Totalt vårdades 60 barn på grund av primär COVID-19 under studieperioden. Av dessa uppfyllde nio barn kriterierna för MIS-C varav två intensivvårdades. Andra orsaker till inläggning var dehydrering(38%), infektionsobservation(35%) och behov av inhalationer(23%).

Totalt 55 av 60 barn följdes upp med intervjuer. Kvarvarande symptom klassificerades som milda, måttliga eller svåra. Totalt 12 av 55 barn rapporterade något/några kvarvarande symptom och av dessa var det  6 av 12 som uppgav milda symptom med oklar koppling till COVID-19. Det vanligaste symptomet som rapporterades var utmattning. 4 av 12 rapporterade flera allvarliga symptom med möjlig koppling till COVID-19, som utmattning, huvudvärk, muskelvärk och kognitiva svårigheter. Tre av de fyra med mer omfattande besvär var tonåringar. Samtliga barn med kvarvarande allvarliga symptom uppgav en stor påverkan på dagliga aktiviteter såsom skolgång och fritidsaktiviteter. 

Slutsats: Våra resultat pekar på att kvarvarande symptom efter COVID-19 infektion hos barn och unga är relativt vanligt. Tidig upptäckt och stöd till dessa patienter behövs för att minska potentiella konsekvenser för skolresultat och social utveckling.