P75 – Fallrapport: Cerebrala mikrovaskulära skador vid svår COVID-19 – progredierande vitsubstansförändringar efter tillfrisknande

6. Komplikationer

Annika Lundström1, Ida Petersson1, Björn Hansen1

1 Inst för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Fallserier har beskrivit COVID-19 patienter som efter extubering uppvisat långdraget koma eller nedsatt vakenhetsgrad där utredning med magnetresonansundersökning (MR) av hjärnan visat diffus leukoencefalopati och/eller multipla cerebrala mikroblödningar. Vi rapporterar ett fall där MR visade multipla små lakunära infarkter, vitsubstansförändringar och multipla mikroblödningar. Trots neurologisk förbättring under påföljande månader visade kontroll-MR påtaglig progress av vitsubstansförändringar. Kliniskt hade patienten kognitiva sekvele.

Metod: Klinisk utveckling utvärderades genom journalgranskning och kliniska undersökningar. MR hjärna en månad efter debut av COVID-19 symptom samt sex månader senare analyserades. Omfattningen av mikrovaskulära skador graderades enligt etablerade skalor.

Resultat: Efter extubering var patienten komatös (GCS3) och tetraparetisk med bevarade hjärnstamsreflexer. Akut MR visade ett stort antal högattenuerande förändringar DWI, framför allt i vit substans men även i basala ganglier, talamus och cerebellum. Motsvarande ADC tydde på akuta/subakuta ischemier. På T2-FLAIR sågs omfattande vitsubstanförändringar som ofta omgav ischemiska skador. SWI påvisade multipla mikroblödningar. Sex månader senare var patienten neurologiskt förbättrad och självständig men hade kognitiva sekvele. Kontroll-MR visade utläkning av ischemiska förändringar, stabila mikroblödningar och påtaglig progress av vitsubstansförändringar som nu var konfluerande och omfattade större delen av djup och periventrikulär vit substans.

Slutsats: Mental påverkan efter svår COVID-19 kan orsakas av mikrovaskulära skador med multipla infarkter, vitsubstansförändringar och mikroblödningar. Trots klinisk förbättring kan vitsubstansförändringar progrediera efter utläkt infektion och ge kognitiv påverkan. Bidragande faktorer kan vara hypoxi och kritisk sjukdom men även mekanismer specifika för SARS-CoV-2 och virusets interaktion med angiotensin-converting enzyme 2 i cerebral mikrovaskulatur.

Poster på European Stroke Organisation Conference 1-3 september 2021.