P73 – Covid-19 infektionen medför i vissa fall akut försämring av njurfunktionen men sällan med behov av dialysbehandling.

6. Komplikationer

Olov Pikkuniemi1, Alicia Edin2, 3, Johan Normark3, Clas Ahlm3, Bernd Stegmayr1

1 Enh Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
2 Enh Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
3 Enh Klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet, Umeå, Sverige

Bakgrund: Covid-19 infektionen medför i vissa fall akut försämring av njurfunktionen men sällan med behov av dialysbehandling.

Syftet med denna studie var att klargöra i vilken omfattning njurfunktionen påverkades hos en konsekutiv grupp patienter som sökt för symtom och var PCR positiva.

Metod: De som inkluderades i denna studie var 518 patienter som var PCR-positiva för covid-19 infektion. Fyrahundra av patienterna lämnade blodprover för analys. Av dessa lämnade 92 inga prover för njurfunktionsbedömning. Serum kreatinin (anges som µmol/L ) användes för att estimera glomerulära filtrationsförmågan, vilken beräknats automatiskt av laboratoriet (eGFR; anges som ml/min o 1.73
m; högsta angivna värdet av laboratoriet är 90).

Resultat: Åtta hade känd tidigare njursjukdom (≈1.5%), ingen var dialyspatient. Medelåldern för gruppen var 45 (±16 år). medelvärdet vid första provtagningen var för kreatinin 75 (±34, min 38 max 610) och eGFR 86 (±8, min 9 max 90).  Av dessa hade 29% (N=90) sämst njurvärde vid första provet emedan 71% (N=218) försämrades successivt. Av dessa var njurfunktionsvärdet sämst i samband med deras senaste provtagning hos 38% emedan 40% återhämtade värdet till ursprungsnivån. De kvarvarande 22% återhämtade njurfunktionsvärdet delvis men ej till ursprungsnivån (se Tabell). Två patienter fick enstaka dialyser. Sämsta njurfunktionsvärdet korrelerade inverst till ökat troponin T, amylas, CRP och LD som tecken på ’flerorganpåverkan’.

Slutsats: Många PCR-positiva patienter uppvisade en viss njurpåverkan som i många fall normaliserades. En del uppvisade en viss kvarvarande försämring. Långtidsuppföljning kan vara av värde för att klargöra om förändring av njurfunktonen sker på sikt. Sekundär hypertoni kan eventuellt uppstå.