P71 – Störd mikrovaskulär funktion hos patienter med kritisk COVID-19, en prospektiv observationsstudie med långtidsuppföljning

5. Kliniskt förlopp

Sara Tehrani1, 2, Irene Kessler1, Patrik Gille-Johnson1, 3

1 Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus
2 Internmedicin, Danderyds sjukhus
3 Infektionskliniken, Danderyds sjukhus

Bakgrund: Svår COVID-19 är associerad med ett starkt inflammatoriskt svar som medieras av infekterade endotelceller i kärlväggen. Syftet med denna studie var att undersöka funktion och reaktivitet i hudens mikrocirkulation hos patienter med kritisk COVID-19 under akut sjukdomsfas och vid en långtidsuppföljning. 

Metod: Studien inkluderade 23 vuxna patienter med kritisk COVID-19, definierad som svår andningssvikt med behov av invasiv eller icke-invasiv ventilering på Danderyds sjukhus. Perfusion i hudens mikrocirkulation undersöktes bedside med hjälp av Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI) före och efter applicering av vasoaktiva substanser. Acetylkolin användes för att undersöka den endotel-beroende vasodilatationen och nitroprussid användes för att undersöka den icke-endotelberoende vasodilatationen. Undersökningarna gjordes under akut sjukdomsfas och minst tre månader efter symptomdebut hos 15 överlevare (sju patienter dog under vårdtid och en patient tackade nej till uppföljningsbesöket). Femton individer utan COVID-19 matchade för kön, ålder, BMI och komorbiditet inkluderades som kontroller.

Resultat: Patienter med kritisk COVID-19 hade högre basal perfusion i huden, både under akut sjukdomsfas (34 ±9 PU, p=0.0003) och vid post-COVID-fas (29 ±8 PU, p=0.04), jämfört med kontroller (23 ±7 PU). Både den endotelberoende och den icke-endotelberoende vasodilatationen var nedsatta hos patienterna under akut sjukdomsfas (p<0.001 för bägge), medan inga signifikanta skillnader sågs jämfört med kontroller vid post-COVID-fas.

Slutsats: Kritisk COVID-19 ger en mikrovaskulär skada på systemisk nivå, med påverkad basal kärlfunktion och nedsatt kärlreaktivitet. Vid uppföljning ses en kvarvarande påverkan på basal kärlfunktion vilket tyder på betydande långtidseffekter efter genomgången infektion.