P70 – Samband mellan hemostatiska markörer och dödlighet vid COVID-19-sammansatta effekter av förstärkt koagulation och minskad fibrinolytisk aktivitet

5. Kliniskt förlopp

Tomas Lindahl1, Niklas Boknäs2, CIa Laine1, Andreas Hillarp3, Ankit Macwan1, Kerstin Gustafsson1, Margareta Holmström4

1 Inst. för Biomedicinska och kliniska vetenskaper, klinisk kemi och farmakologi, Linköping, Sverige
2 Inst. för Biomedicinska och kliniska vetenskaper, hematologi, Linköpings universitet, Linköping Sverige
3 Inst. för Laboratoriemedicin, avdelning för hemostas och trombos, Oslo universitetssjukhus, Rikshospitalet, Oslo, Norge.
4 Inst. för Hälsa, medicin och vård Linköpings universitet och kliniken för Akut internmedicin och geriatrik, Linköping Sverige

Bakgrund: Hemostatiska avvikelser har i tidigare studier associerats med dålig prognos vid COVID-19.

Metod: En panel av markörer användes för att undersöka samband mellan dysreglerad hemostas och kliniska utfall hos 217 patienter inlagda på Linköpings universitetssjukhus med en klinisk misstanke COVID-19 april – juni 2020.

Resultat: För de 96 patienter som testade positivt för SARS-CoV-2 (COVID-19+) var den kumulativa mortaliteten och incidensen av venös tromboembolism 24,0 % och 19,8 % jämfört med 12,4 % (p = 0,031) och 11,6 % (p = 0,13) hos de 121 patienterna som testade negativt (COVID-19-). Hos patienter med COVID-19+ fann vi uttalade ökningar av von Willebrand-faktor (vWF) och fibrinogen. Bland COVID-19+ -patienter observerades överdödlighet hos patienter med laboratorietecken på antingen koagulopati eller låg fibrinolytisk aktivitet, med Odds Ratios (OR) för död 4,7 (95% konfidensintervall (CI95) 1,7-12,9; p = 0,003) för D-dimer> 0,5 mg/L, 5,9 (CI 95 1,8–19,7; p = 0,004) för antitrombin (AT) ˂0,85 kIU/l och 4,9 (CI 95 1,3–18,3; p = 0,019) för plasmin-antiplasmin-komplex (PAP) <1000 μg/L. Än högre dödlighet med testresultat som tyder på kombinerade defekter, med OR 15,7 (CI95 4,3–57; p <0,001) för patienter med PAP <1000 μg/L och D-dimer> 0,5 mg/L och OR 15,5 (CI95 2,8–87, p = 0,002) för patienter med PAP <1000 μg/L och AT ˂0,85 kIU/L.

Slutsats: Hos COVID-19+ -patienter med hög D-dimer var låg PAP associerad med ökad dödlighet och med låga nivåer av de små fibrinfragmenten, vilket indikerar nedsatt nedbrytning av fibrin som i sin tur skulle kunna bidra till mikrotrombotisering, multorgansvikt och död.