P7 – Signifikant minskning av mortalitet på SÄBO med antitrombotisk behandling

1. Behandling

Christian Molnár1, 2, Sara Hägg3, Juulia Jylhävä3, Fredrik Ansker2, Dorota Religa1, Pauline Raaschou4

1 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet
2 Familjeläkarna i Saltsjöbaden
3 Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet
4 Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Bakgrund: Covid-19 har orsakat omfattande sjukdom och död inom äldreomsorgen där en stor del av sjukdomsfallen och inte minst dödsfallen har inträffat. Antikoagulantia har tidigt föreslagits som behandlig för att minska risken för komplikationer och dödlighet i Covid-19 då DVT, lungemboli och mikroembolier tidigt sågs vara vanligt förekommande vid svår Covid-19. Studier har visat att antikoagulantia-behandling minskar dödlighet vid svår Covid-19 på IVA. Under våren 2020 kom det i region Stockholm riktlinjer specifikt riktade till patienter inom SÄBO avseende antitrombotisk behandling vid symtomgivande covid-19 sjukdom (27 april). Det är dock oklart vilka effekter dessa riktlinjer kan ha haft på mortaliteten inom den specifika gruppen.

Metod: Data samlades in retrospektivt för 287 patienter som diagnostiserats med covid-19 våren 2020 (1 mars-30 juni) från 23 slumpmässigt utvalda SÄBO spridda över hela Stockholmsregionen. Patienter under 70 år och patienter med begränsad journalåtkomst exkluderades. Datainsamling från de elektroniska journalerna utfördes manuellt och extraherades till ett databehandlingsprogram. Alla analyser utfördes pseudoanonymiserade. Patienter som behandlats med antikoagulantia jämfördes med matchade kontroller som inte fått antikoagulantia. Det primära utfallet var dödlighet inom 28 dagar efter diagnos. 

Resultat: Signifikant minskad risk för död i Covid-19 sågs hos gruppen som behandlats med antikouagulantia jämfört med obehandlade, OR 0,42 (0,22 – 0,80) p=0,01. Signifikant riskminskning konstaterades för subgruppen som behandlats med LMWH, 0,25 (0,084 – 0,75) p=0,01 men inte för de som sedan tidigare stod på DOAK, 0,60 (0,26 – 1,37) p=0,22

Slutsats: Studiens resultat ger stöd för behandlingsriktlinjer om profylaktisk behandling med LMWH för patienter på SÄBO. Frågetecken kvarstår dock kring nyttan av behandling med DOAK.