P69 – Psykisk hälsa och dagliga aktiviteter tre månader efter sjukhusvård för Covid-19, – en regional tvärsnittsstudie från Västra Götalandsregionen.

5. Kliniskt förlopp

Hanna Persson1, 2, Alexandra Larsson1, 2, Annie Palstam1, 3, Marie Engwall1, 4

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
2 Verksamheten Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
3 Verksamheten för Neurosjukvården, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
4 Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan

Bakgrund: Kunskap saknas kring hur personer återhämtar sig efter sjukhusvård i samband med Covid-19. Syftet med studien var att undersöka hur patienter som vårdats på sjukhus för Covid-19 har återhämtat sig avseende psykisk hälsa och dagliga aktiviteter tre månader efter utskrivning.  

Metod: Deltagare rekryterades konsekutivt vid fem (av sex) sjukhus med nio enheter i Västra Götalandsregionen, juli 2020 – februari 2021. Tre månader efter utskrivning ringdes studiedeltagarna upp per telefon, och en strukturerad telefonintervju med frågeformulär genomfördes. Frågeformulären omfattade följder efter Covid-19 i dagliga aktiviteter utvärderat med Post Covid Fuctional Status (PCFS) samt självskattad oro och nedstämdhet utvärderat med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Resultat: Av 211 inkluderade patienter, deltog 164 (78%) vid tre månaders uppföljningen. Patienternas medelålder var 64 år (SD 12.7) och 68% var män. Nedsatt aktivitetsförmåga bedömt med PCFS framkom, median 2 (min-max 0-4). Gällande psykisk hälsa skattade deltagarna sin oro till i median 4 (min-max 0-19) varav 25% var över cut-off gränsen (7 poäng) för möjlig oro. Gällande nedstämdhet skattade deltagarna i median 3 poäng (min-max 0-20), där 15% var över cut-off gränsen (7 poäng) för möjlig depression. 

Slutsats: Tre månader efter sjukhusvård på grund av Covid-19 hade flera av deltagarna vissa problem att genomföra dagliga aktiviteter. Som grupp hade relativt få besvär av oro och nedstämdhet, men ¼ hade högre poäng än cut-off gränsen avseende självskattad oro och för denna grupp krävs riktade åtgärder för att stötta återhämtningen gällande psykisk hälsa efter Covid-19.