P68 – PCR Ct-värde i nasofarynxprov tillsammans med gradering av infiltratutbredning på DT-thorax vid sjukhusinläggning förutsäger risk för IVA-vård eller död vid covid-19

5. Kliniskt förlopp

Edvin Ingberg1, Erik Ahlstrand2, Per Cajander3, Erika Löf1, Martin Sundqvist4, Mattias Wegener5, Mats Lidén5, Sara Cajander1

1 Avdelningen för infektionssjukdomar, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, Sverige
2 Avdelningen för medicin, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, Sverige
3 Avdelningen för anestesiologi och intensivvård, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, Sverige
4 Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, Sverige
5 Avdelningen för radiologi, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, Sverige

Bakgrund: Covid-19 kan innebära alltifrån lindrig till livshotande sjukdom. Flera riskfaktorer för allvarlig sjukdom har identifierats, bland annat grad av lungengagemang på datortomografi (DT) och virusmängd i luftvägar. Syftet med denna studie var att undersöka hur virusmängd i nasofarynx mätt som PCR Ct-värde, både ensamt och kombinerat med infiltratutbredning, är associerat med risk för svår sjukdom vid covid-19.

Metod: Vi genomförde en populationsbaserad retrospektiv studie på alla patienter som sjukhusvårdats pga covid-19 under perioden 1 mars till 31 augusti 2020 i Region Örebro Län. Av dessa fanns Ct-värde och DT-thorax med strukturerad gradering av infiltratutbredning inom 2 dygn från inläggning tillgängligt hos 286 patienter. I den statistiska modellen inkluderades även kön, ålder, komorbiditet och inflammationsmarkörer i blod inklusive CRP.  

Resultat: Infiltratutbredning på DT thorax var den starkaste enskilda prediktorn för IVA-inläggning eller död (Area under curve (AUC) 0,704), starkare än Ct-värde (AUC 0,643) och CRP (AUC 0,664). Genom tillägg av Ct-värde till infiltratutbredningen i en kombinerad modell förbättrades den prediktiva styrkan (AUC 0,791), medan CRP inte gav någon tydlig tilläggsinformation till infiltratutbredning (AUC 0,729). Ct-värde visades vara var särskilt värdefullt för att identifiera patienter med risk för svår sjukdom trots mindre utbredda infiltrat.

Slutsats: Kombinationen av infiltratutbredning på DT-thorax och PCR Ct-värde vid inläggning utgjorde den starkaste prediktorn för IVA-vård eller död, medan CRP inte tillförde någon ytterligare ytterligare information. Tillsammans med övrig klinisk bild kan dessa variabler ge vägledning för att tidigt identifiera patienter där tätare övervakning och eventuell tilläggsbehandling med exempelvis JAK-hämmare eller IL-6-receptorblockerare kan bli aktuellt.