P67 – Lungfunktion efter covid-19 på Gotland: prospektiv uppföljande kohortstudie av sjukhusvårdade patienter

5. Kliniskt förlopp

Gabriel Gustafsson Hall1, Nils Block1, 2, Knut Stokkeland1, 2

1 Visby lasarett, Region Gotland
2 Karolinska Institutet, Stockholm

Bakgrund: Syftet med denna studie var att följa upp patienter som vårdats för covid-19 på Visby lasarett för bedömning av lungfunktionen efter covid-19. Långtidsförloppet efter covid-19 var ännu osäkert sommaren 2020 utifall patienter kunde utveckla bestående nedsatt lungfunktion likt lungfibros efter covid-19 på grund av omfattande inflammatoriska lungförändringar. 
DLCO: Diffusionskapacitetstest med kolmonoxid (CO). Kraftigt nedsatt (< 50% av förväntat) vid lungfibros. 
TLC: total lungkapacitet. Ofta nedsatt vid lungfibros (< 80% av förväntat)

Metod: Totalt 19 patienter som vårdades för covid-19 på Visby lasarett från mars till oktober 2020 kallades till spirometri 3 och 6 månader efter utskrivning. Association av prediktorerna ålder, kön, komorbiditet (CCI, hypertoni), rökanamnes, hypoxi, svårighetsgrad (SOFA), syrgas, ventilator till outcome nedsatt TLC vid uppföljning beräknades med logistisk regression.

Resultat: Vid uppföljning efter covid-19 hade 11-17% av sjukhusvårdade patienter sänkt DLCO och 26-33% sänkt TLC. Samtliga patienter genomförde 3-månaders spirometri och 12/19 patienter även 6-månaders spirometri. Ålder över 70 år var associerat med nedsatt TLC efter 3 månader (p<0.01). Det sågs ingen signifikant skillnad mellan 3- och 6-månaders spirometrivärden eller jämförande hypoxiska och icke-hypoxiska patienter. 

Slutsats: En minoritet av sjukhusvårdade patienter hade nedsatt DLCO och TLC vid 3- och 6-månaders uppföljning efter covid-19. Ålder över 70 år var den främsta prediktorn för nedsatt TLC efter covid-19. Okänd spirometri vid baseline försvårar bedömningen om funktionsnedsättningen orsakats helt av covid-19. Större studier framöver behövs för att bekräfta resultaten.

Konklusion: Spirometri eller trapptest kan vara värdefullt för att hitta bestående lungfunktionsnedsättning hos sjukhusvårdade covid-19 patienter, särskilt över 70 år.