P66 – Livet efter Covid-19. Sjukhusvårdade patienters livssituation sex månader efter utskrivning från sjukhus – en intervjustudie

5. Kliniskt förlopp

Marie Engwall1, 2, Karin Törnbom1, Annie Palstam1, 3, Hanna C Persson1, 4

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
2 Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan
3 Verksamheten för Neurosjukvåren, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
4 Verksamheten Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse kring hälsa, rehabilitering och arbetsåtergång sex månader efter utskrivning från sjukhus efter covid-19.

Metod: Individuella semistrukturerade intervjuer enligt intervjuguide utfördes via telefon, video eller vid fysiskt möte. Intervjuguiden omfattade frågor om hälsa, rehabilitering, sociala liv och arbetsförmåga sex månader efter sjukhusvård. Totalt genomfördes 14 intervjuer, under perioden juli-augusti 2021, i medel 181 dagar (154-206 dagar) sedan utskrivning och analyserades med tematisk analys.

Resultat: Nio av informanterna var män, medelålder var 57 år (median 60,5 år, (39-64 år). Medelvårdtiden på sjukhus var 20,6 dag (6-61 dagar) och sex av informanterna hade vårdats på intensivvårdsavdelning.

Preliminär analys av intervjuer visar att informanterna beskrev en fortsatt trötthet och att de inte orkar arbeta och delta i fritidsaktiviteter som tidigare. Behovet av fortsatt rehabilitering som en förutsättning för återhämtning poängterades. Det framkom tankar om hur de omvärderat sitt liv, tacksamhet över att ha överlevt sjukdomen. De beskrev också hur de värdesatte gemenskap med familj och vänner mer nu jämfört med tidigare. För en bra arbetsåtergång var en god kontakt med läkare, arbetsgivare och försäkringskassan nödvändig samt en individuell planering viktig. 

Slutsats: I preliminär analys av data, beskrev personer som sjukhusvårdats för covid-19 en gradvis återhämtning. De beskrev ett fortsatt behov av stöd både från samhälle, vänner och familj och betonade behovet av god rehabilitering. De beskrev framtiden med delvis positiv tillförsikt, där även ängslan och oro uttrycktes.