P63 – Högt BMI associerar med risk för intensivvård med inte för död: en studie av samtliga patienter som vårdats inneliggande i Västra Götalandsregionen på grund av covid-19 under pandemiförloppet.

5. Kliniskt förlopp

Martin Lindgren1, 2, Triantafyllia Toska1, 2, Christian Alex1, 2, Christina Lundberg1, Ottmar Cronie1, 2, Annika Rosengren1, 2, Martin Adiels1, 2, Helen Sjöland1, 2

1 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet, Göteborg
2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra Götalandsregionen

Bakgrund: Högt body mass index (BMI) är en riskfaktor för allvarlig covid-19 medan dess relation till moralitet är ofullständigt kartlagd. Vi beskriver en kohort av samtliga patienter som sjukhusvårdats med covid-19 i Västra Götalandsregionen (VGR) under pandemiperioden, med detaljerad information avseende demografi, tidigare sjukdomar, BMI, och vitalparametrar vid inläggning.

Metod: Patienter som akutvårdades från 1 februari 2020 till 21 juni 2021 pga covid-19 ur en regional heltäckande journaldatabas i VGR inkluderades och följdes till utskrivning eller död, för analys av relationen mellan BMI, ålder och kön. Multivariabla regressionsanalyser med justeringar med beräknad oddskvot (OR) och 95% konfidensintervall (CI) utfördes, med utfallsmåtten död eller intensivvård (IV, definierad som mekanisk ventilation eller syrgas i högflödesbehandling).

Resultat: BMI-uppgift identifierades hos 7316 av 9748 inlagda patienter (75%) (varav 17% erhöll IV), vilka inkluderades i analysen. Baselinedata visade att patienter med lägre BMI var generellt äldre, medan gruppen med BMI>30 uppvisade lägre ålder. Risk för död associerade med högre ålder, manligt kön och känd kardiometabol sjukdom, men ej med BMI efter multivariabel justering. Risken för IV associerade med BMI >30 (OR 1.46, CI 1.22-1.76, p <0.001) men endast hos kvinnor (för kvinnor OR 2.01, CI 1.45-2.80, p <0.001, för män OR 1.21, CI 0.96-1.53, p= ns).

Slutsats: Under covid-19-pandemin i VGR överensstämde inneliggande dödlighet och klinisk profil väl med fynd i liknande tidigare studier. BMI>30 associerade med inläggning för IV, vilket uppträdde endast för kvinnligt kön efter justeringar. BMI associerade inte med dödlighet.