P61 – Förbättrad 60-dagarsöverlevnad men försämrad allmän hälsa hos IVA-vårdade COVID19-patienter: en retroprospektiv populationsbaserad studie.

5. Kliniskt förlopp

Gustaf Forsberg1, 2, Sören Berg2, 3, Anestis Divanoglou1, 4, Richard Levi1, 4, David Ekqvist5, Åse Östholm Balkhed5, 6, Katarina Niward5, 6

1 Linköpings Universitet
2 Thorax- och kärlkliniken Linköpings Universitetssjukhus
3 Institutionen för hälsa, medicin och vård , Linköpings Universitet
4 Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland
5 Infektionskliniken region Östergötland
6 Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Bakgrund: Överlevnad bland kritiskt sjuka COVID19-patienter varierar mellan länder och tidsperioder. Mortalitet uppåt 60% har rapporterats från intensivvårdsenheter. Behandlingsstandard har utvecklats genom hela pandemin. Syftet med studien var att kartlägga handläggning och överlevnad hos en svensk kohort av IVA-vårdade COVID19-patienter under pandemins första våg samt följa överlevares generella hälsostatus efter utskrivning.

Metod: Vi utförde en observationell  populationsbaserad studie av intensivvårdade COVID19-patienter i region Östergötland mellan 1 mars och 30 juni 2020.

Resultat: Hundra patienter med en medianålder på 63 inkluderades, och 60-dagarsmortaliteten var 22%. Hos 25 patienter utan komorbiditet var mortaliteten 4% jämfört med 28% för de med komorbiditet. Nittioen procent hade minst moderat ARDS och 88% krävde mekanisk ventilation. Hos den första tertilen av patienter var mortaliteten 33%, sjunkande till 15% och 18% i de kommande två. Denna minskning var i parallell med ökad användning av hög-dos trombosprofylax, mindre brant ökning i antal IVA-vårdade patienter per dag samt utökade IVA-resurser. Hos överlevare 4 månader efter utskrivning rapporterade 63% försämring i sin generella hälsa jämfört med innan COVID-19.

Slutsats: I denna kohort sjönk den ursprungliga 60-dagarsmortaliteten snabbt, trots ett kontinuerligt inflöde av kritiskt sjuka patienter. I parallell med detta sågs en anpassning till ökad arbetsbelastning, utplaning i ansträngning och mer intensiv trombosprofylax. Fyra månader efter utskrivning rapporterade många överlevare nedsatt generell hälsa samt försämrad respiratorisk funktion. Fler studier rörande IVA-överlevares långsiktiga hälsostatus behövs.