P60 – Funktions och aktivitetsförmåga vid utskrivning från sjukhus efter covid-19 vård, en regional longitudinell tvärsnittsstudie.

5. Kliniskt förlopp

Alexandra Larsson1, 2, Annie Palstam1, 3, Hanna Persson1, 2

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
2 Verksamheten Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
3 Verksamheten för Neurosjukvården, Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund: Behovet av rehabilitering efter sjukhusvård vid covid-19 är till stor del okänt. Syftet med studien är att beskriva fysisk-och kognitiv funktion samt dagliga aktiviteter hos patienter som sjukhusvårdas för covid-19, samt undersöka skillnader utifrån ålder och intensivvårdsbehov.

Metod: Deltagare rekryterades konsekutivt från fem (utav sex) sjukhus; nio enheter i Västra Götalandsregionen, Juli 2020 – Februari 2021. Fysioterapeut och arbetsterapeut bedömde fysisk-, och kognitiv funktion samt dagliga aktiviteter i samband med utskrivning från slutenvården. Data analyserades med gruppjämförelser avseende ålder och utifrån behov av intensivvård (IVA).

Resultat: Totalt inkluderades 211 patienter, medelålder 65.1 år varav 67.3%, män. Generellt hade populationen nedsatt fysik funktion, kognitiv påverkan och nedsatt aktivitetsförmåga vid utskrivning. IVA-vårdade patienter så väl som äldre patienter (≤65år) hade signifikant lägre fysisk funktion (greppstyrka, benstyrka) vid utskrivning, och behövde mer stöttning i genomförandet av dagliga aktiviteter jämfört med övriga.

Slutsats: Denna regionala sjukhusbaserade studie omfattar data från första och andra vågen av pandemin. Patienter som sjukhusvårdats för covid-19 var vid utskrivning fysiskt nedsatta, hade viss kognitiv påverkan och behövde stöttning i dagliga aktiviteter. Vidare studier behövs kring behov av fortsatt rehabilitering, samt att följa hur funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar utvecklas över tid.