P59 – Erfarenheter av behandling med monoklonala antikroppar (Casirvimab/Imdevimab) hos patienter på Karolinska Universitetssjukhuset

5. Kliniskt förlopp

Rebecca Folkman1, Piotr Nowak2, Jan Vesterbacka2, Tuulikki Tovatt2, Ola Blennow2, Hedvig Glans3

1 ST-läkare
2 Överläkare
3 Biträdande överläkare

Bakgrund: Tidigare studier har visat att behandling med monoklonal antikroppscocktail mot SARS-CoV-2 minskar symptomduration, risken för sjukhusvård samt mortalitet om den ges tidigt i sjukdomsförloppet. Publicerade men ännu inte referensgranskade studier indikerar att monoklonala antikroppar minskar mortalitet hos även sjukhusvårdade seronegativa patienter med COVID-19.

Syftet med denna studie var att beskriva effekten av behandling med Casirvimab/Imdevimab hos patienter med COVID-19 på Karolinska Universitetssjukhuset.

Metod: I denna retrospektiva kohortstudie inkluderades patienter med PCR-verifierad COVID-19 som behandlats med Casirivimab/Imdevimab på Karolinska Universitetssjukhus mellan 1 maj och 31 september 2021. Behandling med Casirvimab/Imdevimab erbjöds i första hand till patienter med primär eller sekundär immunbrist, men även till sjukhusvårdade patienter i tidigt förlopp med mycket hög risk för svår sjukdom. Epidemiologiska och kliniska data insamlades och utfall i form av morbiditet, dagar till förbättring respektive till utskrivning (för inneliggande patienter) undersöktes. Eventuella biverkningar av behandling rapporterades.

Resultat: Under studieperioden erhöll 45 patienter behandling med Casirivimab/Imdevimab. Medelåldern var 47.5 år och 53% var kvinnor. 67% var immunsupprimerade, varav 53 % var endera Rituximab-behandlade eller organtransplanterade. 75% av patienterna hade inte utvecklat spike IgG antikroppar innan behandling gavs. Casirvumab/Imdevimab gavs i genomsnitt symptomdag 6. Ingen signifikant biverkningsproblematik identifierades. Förbättring på given behandling påvisades efter i median 4 dagar. För sjukhusvårdade patienter var mediantiden till utskrivning till hemmet 4 dagar. Endast en patient avled

Slutsats: Behandling med Casirivimab/Imdevimab till 45 patienter med antingen sekundär immunbrist eller vårdade på sjukhus i tidigt förlopp med mycket hög risk för svår sjukdom föreföll förhindra progress till svår Covid-19.