P55 – Behandling med inhalationssteroider skyddar inte patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom från allvarlig sjukdom vid covid-19

5. Kliniskt förlopp

Niklas Andreen1, Lars-Magnus Andersson1, Nicklas Sundell1, Lars Gustavsson1, Johan Westin1

1 Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset och avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

Bakgrund: Kroniska lungsjukdomar har visat sig kunna påverka förloppet av covid-19. Syftet med denna studie var att undersöka om patienter med covid-19 och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) utvecklar mer allvarlig sjukdom jämfört med en matchad referensgrupp utan KOL och särskilt att undersöka effekten av underhållsbehandling med inhalationssteroider (ICS).

Metod: En kohort av 63 KOL-patienter som var inlagda på sjukhus på grund av akut covid-19 under perioden mars-augusti 2020 identifierades retrospektivt och en referensgrupp med 63 sjukhusvårdade patienter med akut covid-19 utan KOL valdes ut genom matchning baserat på ålder, kön och aktuell månad vid inläggning på sjukhus.

Resultat: KOL-patienter uppvisade en högre grad av komorbiditet jämfört med icke-KOL-patienter, särskilt gällande kardiovaskulär sjukdom. KOL-patienter hade en hög 30-dagarsdödlighet, 34,9%. Mortaliteten var högre i KOL-gruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Faktorer associerade med ökad 30-dagarsdödlighet i multivariat analys bland alla patienter var kronisk hjärtsjukdom (p-värde = 0,01958; OR = 2,71) och demens (p-värde = 0,01242; OR 3,85). Manligt kön associerades med en högre frekvens av IVA-vård (p-värde = 0,04606; OR 2,99). Patienter med underhållsbehandling med ICS hade en signifikant högre 30-dagars dödlighet, även i en köns- och åldersjusterad analys (p-värde = 0,04197; OR = 2,40) men inte vid ytterligare justering för signifikanta komorbiditeter.

Slutsats: Resultaten visar att KOL-patienter som är inlagda för akut covid-19-sjukdom hade betydande komorbiditet och hög risk för allvarlig sjukdom och död inom 30 dagar och att underhållsbehandling med ICS inte hade någon skyddande effekt mot allvarlig sjukdom och död.