P54 – Behandling med High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) på vårdavdelning hos covid-19-patienter: karaktäristika och kliniskt utfall.

5. Kliniskt förlopp

Ulrika Torbiörnsson1, Anders Lindblom1

1 Infektionskliniken, Region Dalarna, Falun, Sverige

Bakgrund: Covid-19 orsakar en andningssvikt hos många sjukvårdskrävande och medförde införandet av en för infektionskliniken ny behandlingsmetod; högflödesbehandling på grimma med syrgas(HFNO). Studiens syfte var att undersöka karaktäristika och kliniskt utfall hos behandlade patienter.

Metod: Denna retrospektiva observationsstudie i form av journalgranskning omfattar alla patienter över 18 år som vårdats för covid-19 med HFNO på infektionsavdelningen mellan mars 2020 och maj 2021 i Region Dalarna. Utfall av intresse inkluderade patientkaraktäristika, komorbiditeter i form av kända riskfaktorer för svårare sjukdom i covid-19, mortalitet och utfall av HFNO-behandlingen.

Resultat: Totalt 1584 patienter vårdades för covid-19 inom Regionen varav 271(17%) personer påbörjade behandling med HFNO. 190 patienter erhöll endast HFNO varav 134(49%) behandlades framgångsrikt och kunde skrivas ut. 81(30%) patienter försämrades och intuberades. Medelåldern var 67(±13,6) år, 65% var män och sjukhusdödligheten var 26%. Mediantiden i HFNO var 3[1-5]dagar och från symptomdebut till uppstart av HFNO förlöpte 11[9-13] dagar. 81(30%) patienter hade beslut att ej inleda intensivvård (DNI-beslut). Av de som endast erhöll HFNO hade överlevarna statistiskt signifikant lägre förekomst av DNI-beslut och komorbiditeter samt var yngre. För studieperioden uppdelad i 3 vågor minskade dödligheten från 54% till 38% och slutligen 15%, patienterna hade minskande andel med DNI-beslut respektive lägre medianålder.

Slutsats: Studien visar att cirka hälften av patienterna behandlades framgångsrikt med HFNO. De som överlevde var yngre och hade lägre förekomst av riskfaktorer för svårare sjukdom i coivd-19. Dödligheten minskade under studiens gång. Resultaten stämmer överens med liknande publicerade material, där denna studies intubationsfrekvens och dödlighet ligger åt det lägre hållet.