P53 – Akuta förändringar i vitalparametrar och sjukhusmortalitet hos COVID-19-patienter med icke-intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset

5. Kliniskt förlopp

Susanne Rautiainen1, 2, 3, Marat Murzabekov1, Frida Sundemo4, Rami Asfar4, Matilda Hellberg4, Pontus Hedberg5, Antoine Honoré4, 6, Niklas Lidströmer4, Mikael Birge4, 7, Pontus Naucler8, David Forsberg2, 4, Eric Herlenius2, 4

1 Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2 ME Akutsjukvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
3 Division of Preventive Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, USA
4 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
5 Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
6 IS Intelligenta System, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige
7 Akutmedicinkliniken, Capio St Göran, Stockholm, Sverige
8 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Mätning av vitalparameterar har en central roll i att identifiera patienter med risk för allvarliga komplikationer. Dock har endast ett fåtal studier undersökt hur förändringar i manuell mätning av vitalparametrar är associerat med sjukhusmortalitet hos COVID-19-patienter med icke-intensivvård. Den här studien syftar till att studera sambandet mellan akuta förändringar vitalparametrar och sjukhusmortalitet för att öka förståelsen för behovet av nya preventiva åtgärder.

Metod: Detta är en retrospektiv kohortstudie av 4389 patienter med COVID-19 som vårdades på Karolinska Universitetssjukhuset (2 mars 2020 – 1 juni 2021). Vi samlade information om manuellt inrapporterade vitalparametrar, ålder, kön, IVA-vård och dödsfall via sjukhusets databas (Karda). ”Time-varying Cox proportional hazards model” användes för att beräkna Hazard ratio (HR) och 95% konfidensintervall (CI) för korttidsförändringar i vitalparametrar och sjukhusmortalitet. Vi inkluderade vårdtid med minst 1 mätning/dygn.

Resultat: I studien var 62,2% män. Medianåldern var 62 år (”interquartile range” (IQR) 24) och medianvärdet för BMI var 28 kg/m2 (IQR 6). Under uppföljningen noterades 333 dödsfall. I multivariata modellen där vitalparameterar studerades på kontinuerliga skala var minskat systoliskt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och minskad saturation associerade, statistiskt signifikant, med sjukhusmortalitet (Tabell 1).

Slutsats: I den här studien var akuta förändringar i flertalet vitalparametrar kopplade till ökad sjukhusmortalitet under en icke-IVA-vårdtid. De här resultaten understryker vikten av mätning och utvärdering av vitalparametrar för att minska risken för allvarliga komplikationer. Framtida studier med implementering av ”deep machine-learning”-metoder kan öka förståelsen om tidiga initialt subtila förändringar i vitalparameterar kan förutspå begynnande patientsvikt och sjukhusmortalitet bättre än traditionella varningssystem.