P45 – Betydelse av den inflammatoriska extracellulär ATP som signalmolekyl vid covid-19

4. Immunologi

Dorothee Langenbach1, CoVUm konsortiet1, 2

1 Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS), Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet
2 Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bakgrund: Covid-19 kännetecknas av en dysreglerad inflammatorisk respons (Vora et al., 2021). En känd proinflammatorisk nyckelmediator vid tarminfektion och inflammatoriska sjukdomar är den endogena farosignalen extracellulär ATP (eATP) (Idzko et al, 2014). Vi fann nyligen att individer infekterade av hantavirus har signifikant förhöjda nivåer av eATP i blodplasma (Kerkman, P.F. et al.,2021) och nu använder vi denna nyutvecklade metod för att utforska eATP-nivåerna vid COVID-19 infektioner.

Metod: Som en del av den pågående nationella CoVUm-studien genomförde vi mätningar av eATP i blodplasma prover tagna samma dag från patienter vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Gruppen består av över 400 patienter, inklusive 67 sjukhusinläggningar. Vi utförde mätningar vid infektionens akuta fas och periodiskt upp till ett år efter insjuknandet för att samla långsiktiga data från patienter med bekräftad SARS-CoV-2. Detta för att fastställa vilka faktorer som bidrar till och förutsäger sjukdomens svårighetsgrad och dess utfall. Vi korrelerade nivåerna av eATP med andra sjukdomar och immunologiska markörer.

Resultat: Vi visar att nivåerna av eATP i blodplasma hos SARS-CoV-2-positiva patienter är högre under den akuta fasen jämfört med en negativ frisk kontrollgrupp samt att eATP-nivåerna varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad, likt tidigare studier av proinflammatoriska cytokiner. Vi också jämförde eATP-nivåerna med Neutrofil-Lymfocyter kvot (N/L kvot) och N/L kvoten sjunker efter 25 dagar vid svåra fall, men nivåerna av eATP förblir förhöjda vid långsiktiga uppföljningar.

Slutsats: eATP har betydelse i fler än ett avseende vid covid-19 sjukdom och kan vara av betydelse för utvecklingen av sjukdomsförloppet och behandling av långvarig sjukdom samt för att förstå regleringen av immunsvaret.