P44 – Yrke och Covid-19-utfall bland utrikesfödda och svenskfödda i Sverige- en registerbaserad studie inom SCIFI-PEARL projektet

3. Epidemiologi

Chioma Nwaru1, Ailiana Santosa1, Stefan Franzén1, 2, Fredrik Nyberg1

1 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
2 Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland, Göteborg, Sverige.

Bakgrund: Studier om covid-19-risk relaterat till yrke bland utrikesfödda i Sverige saknas. Vi undersökte om arbete inom samhällsviktiga (kritiska infrastruktursektorer som upprätthåller samhällsfunktioner) yrken av viss typ var förknippat med covid-19 diagnos, sjukhusinläggning och inläggning på intensivvården (IVA) hos utrikesfödda  och svenskfödda och om utrikesfödda i liknande yrken som svenskfödda hade en högre risk för studerade utfallsmått.

Metod: Yrkesdata (insamlad till 2019) om 323,299 anställda eller egenföretagare (20 till 65 år) som var bosatta i Sverige från den 1 januari 2020, kopplades till covid-19-data registrerade från 1 januari 2020 till 28 februari 2021. Vi analyserade först sambandet mellan yrke och covid-19-utfall stratifierat för invandraring (ja/nej). Vi uppskattade sedan risken för utfallet i fyra invandrar- / yrkesgrupper. Vi använde Cox proportional hazards regression med justeringar för sociodemografiska och socioekonomiska egenskaper och komorbiditeter.

Resultat: Vi identifierade 29,635, 1,065 och 152 fall av covid-19-diagnos, sjukhusinläggning och IVA-inläggning  i vår studiekohort. Arbetare inom samhällsviktiga yrken hade en ökad risk för covid-19-diagnos och sjukhusinläggning bland både utrikesfödda och svenskfödda. Vårdpersonal och lärare hade en högre risk än andra samhällsviktiga yrken. I förhållande till svenskfödda i icke-samhällsviktiga yrken hade utrikesfödda i samhällsviktiga yrken 1,78 (95% CI, 1,71-1,85), 3,78 (95% CI, 3,16-4,53) och 3,74 (95% CI, 2,31-6,07) gånger högre risk för covid-19-diagnos, sjukhusinläggning och IVA-inläggning. Motsvarande risk bland svenskfödda i samhällsviktiga yrken var 1,40 (95% CI, 1,36-1,44), 1,29 (95% CI 1,07-1,55) och 1,39 (95% CI, 0,85-2,26).

Slutsats: Yrke var associerat med covid-19-utfall och bidrog grundläggande markant till sjukdomsbördan vad gäller covid-19 bland utrikesfödda i denna studie.